Obavijest kandidatima s liste reda prvenstva – POS Šibenik (poziv na prezentaciju II.)

18. rujna 2017.

Poštovani,

APN organizira prezentaciju stanova građevina F1 i F2 na Šubićevcu koji su preostali nakon prethodne prodaje, a na kojoj prezentaciji će sudjelovati i predstavnici poslovnih banaka koje će prezentirati svoje ponude kreditiranja, stoga Vas pozivamo, kao kandidata s Konačne dopunske liste Konačnoj i dopunskoj listi reda prvenstva KLASA: 370-03/16-01/8, URBROJ: 2182/01-07/1-16-10, da istoj prisustvujete.
Prezentacija će se održati dana 19. rujna 2017. godine u 11,00 i 14,00 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”, Poljana 6, Šibenik, II. kat.