Pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva APN-u.

kojeg možete:

  • poslati na adresu APN-a, Savska 41/VI, Zagreb
  • ili poslati na broj faxa: 01/ 6331-603
  • dostaviti putem elektroničke pošte na adresu kabinet.direktora@apn.hr
  • ili donijeti osobno na urudžbeni zapisnik APN-a, radnim danom od 9 do 14 sati.