Put do subvencioniranih stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina odnosno nije napunio 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Podnositelj zahtjeva prethodno mora pronaći stan ili kuću, odnosno građevinsko zemljište za gradnju kuće na području Republike Hrvatske.

 1. Nakon odabira odgovarajuće nekretnine podnositelj zahtjeva detaljnije informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita, koji se kreću od 15 do 30 godina, može potražiti u jednoj od kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Po odabiru odgovarajuće kreditne institucije korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži kreditna insticucija dužan je priložiti:

za kupnju nekretnine:

  1. presliku osobne iskaznice
  2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
  3. predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  5. presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
  9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.
 1. za gradnju kuće:
   1. presliku osobne iskaznice
   2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
   3. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
   4. presliku akta za građenje
   5. presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
   6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
   7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
   8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
   9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Navedene dokumente podnositelj zahtjeva dostavlja kreditoj instituciji, koja iste zajedno sa Zahtjevom za subvencioniranje kredita, s početkom subvenciniranja stambenih kredita određenim Oglasom o početku subvencioniranja stambenih kredita predaje u APN.

Sukladno Oglasu o početku subvencioniranja stambenih kredita koji za građane objavljuje APN, kreditne institucije će potpune zahtjeve podnositi u APN  sve do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu.

APN će prema redosljedu podnošenja zahtjeva kreditne institucije na urudžebeni zapisnik APN-a za obrađene i potpune zahtjeve na sjednci Povjerenstva za odobravanje subvencioniranja stambenih kredita donositi Odluke o odobravanju subvencioniranja kredita te iste dostaviti kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva u roku 3 dana od njezina donošenja.

Po zaprimanju Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita, kreditna institucija dužna je u roku 8 dana od primitka Odluke dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u. Potpisane i ovjerene Ugovore APN vraća kreditnoj instituciji koja isti također potpisuje i ovjerava te poziva korinika kredita na potipisivanje istog.

Po potpisivanju Ugovora o subvencioniranom kreditu od sve tri strane (APN- kreditna institucija – korisnik kredita), kreditna institucija APN-u dostavlja konačni Ugovor o subvencioniraom kreditu

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 65/17.  61/18 , 66/19 i 146/2020.) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 76/17.).

Izmjenama Zakona koje su objavljene 28. prosinca 2020. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade sve do 31. prosinca 2023., za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)  raspisala je javni poziv kreditnim institucijama (bankama) koje žele sudjelovati u provedbi zakona te će nakon njihovog odabira s istima biti sklopljeni ugovori.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, te isto tako se produžuje rok  subvencioniranja kredita za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtijeva, a koje nema navršenih 18.godina.  Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti  i to:

 • Skupina I   51% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina II  48% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina V   39% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Dodatno subvencioniranje

Popunjeni zahtjev za dodatno subvencioniranje kredita radi rođenja/posvojenja djeteta ili naknadno stečenog invaliditeta korisnik kredita podnosi odabranoj kreditnoj instituciji s kojom je zaključio Ugovor o subvencioniranju stambenog kredita, a koja će sa preostalom dokumentacijom (izvadkom iz matice rođenih/rodnim listom ili potvrdom zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom) istu proslijediti APN-u.

U slučaju neodovoljne informiranosti pojedinih poslovnica, osvlaštene osobe u tim poslovnicama mogu kontaktirati svoje koordinatore za provedbu subvencioniranja kredita, a koji će se pobrinuti da se zaprimljena dokumentaciju u najkraćem mogućem roku dostavi APN-u.

Zahtjev za dodatno subvencioniranje podnosi se u roku 60 dana od dana nastupa uvjeta na temelju članka 12. stavka 2. ili članka 13. Zakona o subvencioniranju stambenog kredita.

 

Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 76/17

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 65/17., 61/18.,66/19 i 146/2020

 

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita od  2017. do 2021.godine

Provedbom zakona o subvencioniranju stambenih kredita od  2017. do 2021 .godine  realizirano je i odobreno 22022  zahtjeva za subvencioniranje kredita. Također, 741 zahtjev je odbijen odnosno korisnici su odustali ili je s istima rakinut ugovor. Prema trenutnim podacima rođeno je više od 4600 djece čime je ostvareno pravo  dodatnog subvencioniranja korisnika kredita.

Kontakti:

Informacije za subvencioniranje stambenih kredita i dodatno subvencioniranje

e-mail: subvencije@apn.hr

 

Informacije za praćenje, naplatu i financijski dio subvencija

e-mail: fin.subvencije@apn.hr

 

 

 

Izvješća:

Provedba subvencioniranja stambenih kredita od  2017. do 2020. god.