Javna nabava

Sukob interesa

Na temelju članka 76., a u svezi s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju skukoba interesa 

Nabava ispod zakonskog praga – jednostavna nabava

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je donijela Pravilnik o nabavi male vrijednosti, o provođenju postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba, usluga i radova za koje sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pregled planova nabave i sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Poziv na dostavu ponuda za uslugu stručno tehničke pomoći - analiza rizika i prednosti na strani pružatelja energetske usluge koji su značajni za uspješnost provedbe modela ugovaranja energetske usluge u zgradama javnog sektora, te određivanje uvjeta sposobnosti za ponuditelje i kriterija bodovanja ekonomski najpovoljnije ponude u postupku nabave energetske usluge u svrhu energetske obnove zgrada javnog sektora

Usluga izrade tehničke podloge HHI