Najčešća pitanja

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita

 1. Što je subvencioniranje stambenih kredita?

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

 1. Kome se mogu podnijeti zahtjevi?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se u kreditnu instituciju u kojoj se podiže stambeni kredit.

 1. Koji su uvjeti za odobravanje subvencioniranja kredita?

Prijaviti se mogu hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju stan odnosno kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, ali je prodaju radi kupnje veće. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati.

Korisnik subvencije ima obvezu prijave svog prebivališta i prebivališta članova kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće, odnosno izgrađene kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće, u kontinuitetu sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.

 1. Koliko iznosi subvencija?

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51%.  Subvencije se dodjeljuju prvih pet godina otpate stambenog kredita. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17. definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti  i to:

N-a.

 1. Koliko iznosi maksimalni iznos kredita koji se subvencionira?

Ograničen je ukupan iznos kredita do maksimalnih 100.000 eura. Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa ali se neće subvencionirati. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

 1. Može li se produžiti rok za subvencioniranje stambenog kredita?

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produljuje se dvije godine. Za svako živorođeno ili posvojeno dijete u roku subvencioniranja stambenog kredita rok za subvencioniranje kredita produljuje se za dvije godine, te za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtjeva, a koje nema navršenih 18.godina.

 1. Tko odobrava subvencioniranje kredita?

 

Odabrana kreditna institucija dužna je u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita. Zahtjevi se zatim dostavljaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama a Odluku o odobravanju subvencioniranja kredita donosi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nakon što uvidom u odluku i dokumentaciju utvrdi da su za to ispunjeni svi zakonski propisani uvjeti.

 1. Djevojka i ja nismo vjenčani a jedan od uvjeta za subvenciju je potvrda o ne posjedovanju nekretnina. Ni ona ni ja nemamo nikakvih nekretnina u vlasništvu no zanima nas je li trebamo kakvu potvrdu o zajednici ili nešto slično iako ne živimo zajedno trenutno.

Potvrda koja se traži se odnosi na osobe koje su u braku ili partnerstvu.

 1. Stan koji želim kupiti je u zgradi koja je građena prije 1968. i nema uporabnu dozvolu već ima neku potvrdu o izgrađenosti prije 1968. Je li je ta potvrda dovoljna umjesto uporabne dozvole za natječaj za subvenciju stambenog kredita?

Potvrda koju navodite dokaz je da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, ali potreban je akt nadležnog tijela koji tu potvrdu izjednačava s uporabnom dozvolom sukladno Zakonu o gradnji (Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.).

 1. Može li se dobiti kredit za stan u izgradnji?

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita  navodi da je jedan od dokumenata koji se prilažu zahtjevu za subvencioniranje i uporabna dozvola. Dakle, subvencionirati se može kupnja gotovih stanova, koji imaju svu potrebnu dokumentaciju koju traži Zakon, ili izgradnja obiteljskih kuća. Ovaj Zakon ne predviđa subvencioniranje stanova koji se grade.

 1. Može li se odobriti kredit za gradnju kuće koja još nema građevinsku dozvolu, a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je predan nadležnom uredu?

Ne.

 1. Ono što me u ovom trenutku „muči“ su rokovi oko odobrenja kredita odnosno subvencije od strane APN-a. Naime, nakon što banka odobri kredit te zahtjev bude poslan prema APN-u sa svom dokumentacijom koja je navedena u Zakonu i Naputku, koji je rok za pozitivnu/negativnu odluku APN-a?

S obzirom da APN može zatražiti dopune Zahtjeva, rok predmetnim Zakonom nije fiksno određen.

 1. I da li nakon dostavljanja te odluke banka može odmah sa korisnikom kredita potpisati Ugovor te nakon što se dostave svi instrumenti osiguranja isplatiti kredit, ili postoje još neki rokovi koji su mi promaknuli?

Ne postoje daljnji rokovi.

 1. Može li se dobiti subvencija za adaptaciju ili rekonstrukciju kuće?

Može se dobiti subvencija za rekonstrukciju kuće, za koju se prilaže građevinska dozvola, ali za radove koji bi bili manje zahtjevni te ne bi iziskivali ishođenje građevinske dozvole, ne može se dobiti subvencija. Naime, cilj Zakona je rješavanje stambenog pitanja, a smatra se da nekretnina koju ćete samo adaptirati već zadovoljava stambeno zbrinjavanje.

 1. Može li se stan ili kuća za koju je dobivena subvencija prodati?

Može se prodati, kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

 1. Može li se dobiti subvencija za već započetu gradnju kuće?

DA.

 1. Može li se kupiti odnosno subvencionirati nekretnina kupljena od članova uže obitelji (roditelj, brat, sestra)?

DA.

 1. Je li moguće kupiti i ostvariti subvenciju za dio nekretnine u suvlasništvu radi objedinjenja vlasništva?

DA  – jer osoba rješava svoje stambeno pitanje (da li kupuje netko nekretninu 1/1 ili otkupljuje neki udio kako bi objedinio vlasništvo, u ovom slučaju je isto. Jedino ne bi mogao otkupiti udio bez formiranja cjeline, jer to ne bi bila svrha ovog zakona).

 1. Ako imam u suvlasništvu 1/3 nekretnine, moram li zbog toga navedeni udio prodati da bi kupio drugi stan?

U Zakonu se traži i razmatra vlasništvo.

 1. Mora li nekretnina koja je predmet kupoprodaje biti etažirana, ako posjeduje akt o uporabi građevine?

Mora biti upisana u zemljišnu knjigu, znači mora biti i etažirana ili upisana u knjigu položenih ugovora.

 1. Mogu li se prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita za kupnju stana ako u vlasništvu kao fizička osoba posjedujem apartman, odnosno moram li dati izjavu da imam stan u vlasništvu koji prodajem radi kupnje većeg iako se radi o apartmanu?

Da, trebate dati izjavu o obveznoj prodaji jer posjedujete useljivu nekretninu.a.

 1. Mogu li ostvariti subvenciju za kupnju nekretnine, ako je etažirana kao apartman?

Na nekretninu koja će riješiti Vaše stambeno pitanje i na koju ćete trebati prijaviti prebivalište u roku 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće možete dobiti subvenciju.(članak 22.stavak 1. alineja 2)

 1. Mogu li prijaviti obrt ili tvrtku na adresu kupljenog stana kao sjedište iste?

Subvencije se odnose na kupnju stana ili kuće, odnosno izgradnju kuće. Zakon o subvencioniranju daje naglasak na rješavanje stambenog pitanja.  Prijava obrta ili tvrtke rješava se drugim posebnim propisima.

 1. Hoće li ovaj zakon provoditi i u narednim godinama i zna li se koliko će biti predviđeno sredstava?

Subvencioniranje kredita Republike Hrvatske građani će moći zatražiti po javnim pozivima koje objavljuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu APN) do 31. prosinca 2023., za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu. Subvencioniranje kredita odobrava se do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu.

 1. Što sve mora sadržavati zahtjev za subvenciniranje stambenog kredita za kupnju stana ili kuće?

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

– presliku osobne iskaznice

– presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete

– predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće.

 1. Što sve mora sadržavati zahtjev za subvenciniranje stambenog kredita za gradnju kuće?

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate. Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

– presliku osobne iskaznice

– presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete

– presliku zemljišnoknjižnog izvatka

– presliku akta za građenje

– presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje

– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom

– javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i

– javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće.

 1. Ako sam ranije koristio subvencionirani kredit, mogu li se ponovno prijaviti za novu subvenciju?

Ne. Subvencioniranje kredita ne odobrava se za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji je pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom ranije koristio subvencionirani kredit.