Stambeno zbrinjavanje posebnih skupina

Gospodarenje nekretninama

NAJAM NEKRETNINA

Sukladno Uredbi o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 08/04, 27/08, 105/09 i  79/12)  te točki 4. Odluke o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine Agencija je ovlaštena sklapati ugovore o najmu za stambene objekte koje je u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupila prije stupanja na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom, koje su u posjedu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i nisu predane središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pravilnikom o kupnji i gospodarenju nekretninama od 04. studenoga 1999. godine reguliran je postupak sklapanja ugovora o najmu, a visina mjesečno ugovorene najamnine propisana je Odlukom Upravnog vijeća od 04. studenoga 1999. godine. Stupanjem na snagu Uredbe o uvjetima i mjerilima za stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi (NN 10/1) Agencija je prestala sklapati Ugovore o najmu na PPDS-u i svi predmeti su predani na raspolaganje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a sadašnjem Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

PRODAJA NEKRETNINA

Sukladno Pravilniku o prodaji nekretnina od 06. svibnja 2003. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o prodaji nekretnina od 22. ožujka 2005. godine APN prodaje nekretnine i to:

  • nekretnine u najmu prodaju se najmoprimcima putem prava prvokupa po povlaštenim uvjetima;
  • nekretnine koje nisu bile predmet stambenog zbrinjavanja, a ostale su u nadležnosti Agencije prodaju se putem javnog nadmetanja za prodaju nekretnina.