POS+

Program poticanja prodaje stanova – POS+

Program POS+

Pravo na zajam

 • fizička osoba, državljanin RH

Uvjeti za odobravanje

 • za stanove koji imaju akt za uporabu
 • prvenstvo na odobravanje imaju zaštićeni najmoprimci
 • građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvu za potrebe svog stanovanja

Zajam

 • 400 € po m2 NKP stana, a maksimalan iznos zajma je određen brojem članova obiteljskog domaćinstva i to na način da za jednu osobu iznosi 35m2, a za svakog sljedećeg člana površina se povećava za dodatnih 10 m2
 • preostala sredstva kupac osigurava vlastitim učešćem i namjenskim kreditom banke
 • rok otplate zajma (uključivo mogući poček) max. 31 godinu
 • kamatna stopa za razdoblje počeka otplate zajma obračunava se u visini 1% godišnje i pripisuje se glavnici
 • kamatna stopa za razdoblje otplate u visini 2% godišnje
 • prvenstvo na odobravanje zajma imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba, a zatim građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.

Predmet: Program poticanja prodaje stanova na tržištu pod nazivom „POS+“

Predmet ovog Programa je poticanje prodaje stanova na tržištu nekretnina uz korištenje sredstava Republike Hrvatske.

Poticanje prodaje stanova provodi se odobravanjem zajmova za kupnju stana kojim se rješava stambeno pitanje i to javnim sredstvima te sklapanjem i praćenjem provedbe ugovora o zajmu, a u suradnji s poslovnim bankama i stambenim štedionicama s kojima APN sklapa sporazum o poslovnoj suradnji u pogledu kreditiranja u realizaciji Programa, odnosno odobravanja stambenih kredita građanima. Javna sredstva koja se koriste za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, u skladu s godišnjim planom Programa društveno poticane stanogradnje.

Zajam se odobrava samo za kupnju stanova izgrađenih u zgradi koja ima akt za uporabu i koji su kao posebni dijelovi nekretnine upisani u zemljišne knjige, dakle, ne samo za novoizgrađene stanove.

Zajam se pod uvjetima iz ovog Programa odobrava i za kupnju ostalih prostorija (garaža i parkirno garažnih mjesta) koji čine samostalnu uporabnu cjelinu i kupuju se uz stan, koje sukladno prostornom planu čine građevinsku cjelinu sa zgradom u kojoj se nalazi stan.

Iznos zajma iznosi 400 €/m2 stana s time da je maksimalan iznos zajma određen brojem članova obiteljskog domaćinstva i to na način da pripadna površina za jednu osobu iznosi 35 m2, a za svakog sljedećeg člana površina se povećava za dodatnih 10 m2.

Kupac ne mora osigurati 15 % vlastitog učešća, već se kredit dijeli u 2 dijela (prvi dio: kredit banke, drugi dio: zajam od APN-a). Rok otplate zajma, uključivo rok otplate kredita banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o zajmu. Poček otplate zajma ne može biti duži od 28 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu. Pod počekom otplate zajma podrazumijeva se vrijeme u kojem korisnik zajma otplaćuje sredstva  kredita banke.

Ukoliko korisnik zajma za kupnju stana koristi samo javna sredstva APN-a (bez kreditnih sredstava banke), rok otplate zajma APN-a može iznositi do 8 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu, a ovisno o želji i mogućnostima korisnika zajma može biti i kraći.

Novim Programom Kupac mora uz zahtjev, između ostalog, dostaviti i javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema odgovarajuću nekretninu za stanovanje.

 

 

Koraci u realizaciji Programa POS+ (odobrenje zajmova):

 1. objava Javnog poziva poslovnim bankama u RH za praćenje provedbe Programa POS+
 2. sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji sa svim odabranim poslovnim bankama
 3. donošenje Odluke APN-a o imenovanju Povjerenstva za pregled pristiglih zahtjeva radi odobrenja zajma za kupnju stana javnim sredstvima
 4. objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje zajma, uz napomenu da se zajam odobrava do utroška osiguranih sredstava za ovaj Program u proračunskoj godini za koju se objavljuje poziv.
 5. o prestanku odobravanja zajmova odnosno o utrošku osiguranih sredstava, APN zainteresirane osobe obavještava oglasom u javnim glasilima.

 

HODOGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA POTICANJA PRODAJE STANOVA pod nazivom “POS+”

 

 • kupac pronalazi stan na tržištu i javlja se u odabranu banku s Predugovorom ili Ugovorom o kupoprodaji stana te nakon provjere kreditne sposobnosti, ispunjava Zahtjev za zajam iz Programa POS+
 • banka dostavlja APN-u potvrdu o kreditnoj sposobnosti za kupca i Odluku o odobrenju kredita te Zahtjev za zajam iz Programa POS+, s pripadajućom dokumentacijom utvrđenom samim Programom
 • APN prije objave oglasa formira Povjerenstvo za pregled potrebne dokumentacije u Zahtjevima
 • Povjerenstvo održava sjednice jednom u dva tjedna, ovisno da li ima pristiglih Zahtjeva
 • zajam se odobrava prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva, a zaštićeni najmoprimci imaju prednost među pristiglim Zahtjevima između sjednica Povjerenstva
 • pozivi za dopunu zahtjeva upućuju se prema vremenu njihova zaprimanja, a odobravaju se redom prema vremenu kad su dopunjeni odnosno kad je zahtjev potpun
 • potpuni zahtjev je onaj koji od trenutka podnošenja sadrži sve priloge popisane ovim Programom (u slučaju istodobne postupnosti 2 ili više zahtjeva, prednost ima onaj zahtjev za zajam za kupnju stana čija je cijena manja)
 • Povjerenstvo za pregled pristiglih zahtjeva odobrava zajam iz Programa POS+ te APN donosi odluku o istom te ju dostavlja banci i kupcu
 • kupac potpisuje Ugovor o kreditu s bankom koji banka zajedno s dokazom o isplati kredita, dostavlja APN-a, a APN izrađuje Ugovor o zajmu i poziva kupca na potpisivanje istog
 • APN upisuje založno pravo (na 2. mjesto) na stanu koji je predmet Ugovora na iznos zajma zajedno sa sporednim potraživanjima, sukladno Ugovoru o zajmu iz Programa POS+
 • APN uplaćuje iznos zajma iz Programa POS+ na račun prodavatelja nekretnine, a presliku naloga dostavlja kupcu i banci
 • korisnik zajma odobreni zajam vraća plaćanjem u mjesečnim obrocima koji se utvrđuju anuitetnom metodom (dekurzivno) s kamatom obračunatom po kamatnim stopama utvrđenu ovim Programom, a određenu u skladu sa Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. Sastavni dio Ugovora o zajmu je i plan otplate anuiteta.

Koraci za kupnju stana:

Kupac sam odabire stan na tržištu i s Predugovorom o kupoprodaji stana (ili Ugovorom) odlazi u banku, koja s APN-om ima poslovnu suradnju. U tijeku je obrada ponuda sukladno provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora prema Programu poticanja prodaje stanova na tržištu. Konačna lista banaka bit će objavljena nakon potpisivanja Ugovora o poslovnoj suradnji s onim kreditnim institucijama koje svojim ponudama zadovoljavaju uvjete propisane Pozivom.

Banka provjerava urednost dokumentacije za stan koji se namjerava kupiti, i vrši provjeru kreditne sposobnosti Kupca.

Ukoliko stan ispunjava uvjete prema Programu POS+, a kupac je kreditno sposoban, Kupac kod banke ispunjava “Zahtjev za zajam javnih sredstava” .

Kupac mora uz zahtjev, između ostalog, dostaviti i javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema odgovarajuću nekretninu za stanovanje.

Banka dostavlja APN-u ispunjeni Zahtjev za zajam javnih sredstava kao i Potvrdu o kreditnoj sposobnosti za kupca, Odluku o odobrenju kredita zajedno s pripadajućom dokumentacijom ( dokaz o osiguranom vlastitom učešću, uporabna dozvola, osobna iskaznica i dr.).

APN vrši kontrolu zaprimljene dokumentacije te donosi “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” .
APN dostavlja “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” poslovnoj banci.

Kupac potpisuje Ugovor o kreditu s bankom. Kupci koji imaju Predugovor prije ugovora o kreditu zaključuju “glavni” Ugovor o kupoprodaji nekretnina”.

Banka dostavlja APN-u Ugovor o kreditu, dokaz o isplati kreditnih sredstava i dokaz o uplati učešća na račun Prodavatelja te Ugovor o kupoprodaji (ukoliko je ranije dostavljen Predugovor).

Ugovor o kupoprodaji stana mora biti izvorniku ili ovjerenoj preslici.

APN izrađuje Ugovor o zajmu javnih sredstava i poziva kupca na potpisivanje.

APN upisuje hipoteku (2. mjesto) na stanu u visini iznosa zajma javnih sredstava.

APN uplaćuje iznos javnih sredstava iz Programa POS+ na račun prodavatelja.

Što je program POS+?

 1. Tko ima pravo podnijeti zahtjev za zajam javnih sredstava?

Sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

 1. Za kupnju kojeg stana se odobrava zajam javnih sredstava?

Zajam se odobrava samo za kupnju stanova izgrađenih u zgradi koja ima akt za uporabu i koji su kao posebni dijelovi nekretnine upisani u zemljišne knjige.

zemljišne knjige.

 1. Koliko iznosi zajma javnih sredstava?

Neovisno o visini kupoprodajne cijene stana, zajam javnih sredstava uvijek iznosi 400 EUR po m² stana s time da je maksimalan iznos zajma određen brojem članova obiteljskog domaćinstva i to na način da pripadna površina za jednu osobu iznosi 35 m2, a za svakog slijedećeg člana površina se povećava za dodatnih 10 m2 (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, na dan uplate).

 1. Kome se podnosi zahtjev za zajam javnih sredstava?

Zahtjev za zajam javnih sredstava podnosi se putem poslovnih banaka koje imaju poslovnu suradnju s APN-om.

 1. Gdje se mogu dobiti detaljnije informacije o Programu POS+?

sve informacije možete dobiti u sjedištu APN-a, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb ili na telefon 01 6331 611,

elektronskom poštom: stanogradnja@apn.hr,

 1. Gdje mogu vidjeti popis poslovnih banaka koje sudjeluju u Programu POS+?
 • Na web stranici apn.hr ili neposrednim upitom kod banaka.