Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava

Sukladno Uredbi o APN-u, Odluci odavanju ovlasti APN-u za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. te Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 42/2013) od 10. travnja 2013. godine, APN je ovlašten kupovati nekretnine za potrebe Republike Hrvatske ili vršiti zamjenu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, a sve za potrebe stambenog zbrinjavanja izbjeglica – bivših nositelja stanarskog prava te za druge potrebe stambenog zbrinjavanja na temelju potreba koje utvrđuje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ).

U tu svrhu objavljuju se javni pozivi radi prikupljanja ponuda za kupnju nekretnina, vrši se zaprimanje i vođenje evidencije o ponudama, prikupljaju podaci o vlasništvu i posjedu nekretnina, naručuju procjene tržišne vrijednosti nekretnina od ovlaštenih sudskih vještaka, u suradnji s predstavnicima SDUOSZ-a obilaze ponuđene nekretnine i vrši odabir odgovarajućih nekretnina, izrađuju akti kojima se dozvoljava kupnja nekretnina od strane nadležnih tijela, kontaktiraju vlasnici nekretnina glede ugovaranja kupnje, sklapaju ugovori o kupoprodaji nekretnina.

Nakon realizirane kupnje nekretnina zemljišnoknjižnim sudovima podnose se prijedlozi za upis prava vlasništva u korist Republike Hrvatske te se tako kupljene nekretnine predaju SDUOSZ-u.

Sukladno objavljenim javnim pozivima za kupnju stanova u razdoblju 2006.-2016. godine kupljeno je 1629 stanova izvan PPDS-a, a u razdoblju 1997.- 2016. godine kupljeno je 10.230 raznih nekretnina na PPDS-u.

Tijekom 2017. godine objavljena su dva javna poziva za prikupljanje ponuda za kupnju gotovih stanova i kuća.

Sukladno javnom pozivu iz veljače 2017. te II. javnom pozivu iz lipnja 2017. godine, po dobivenim konačnim suglasnostima od strane SDUOSZ te pozitivnim pravnim mišljenjima nadležnih ODO-a na prijedlog Ugovora o kupnji, zaključno s 31.12.2017. kupljene su ukupno 62 nekretnine.

Kupnja stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja sredstvima CEB-a

Sporazumom o povjeravanju poslova kupnje stanova na području Republike Hrvatske za potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja zaključenim između Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (dalje u tekstu: SDUOSZ) i APN-a , Klasa: 370-02/14-01/4, Urbroj:356-03/14-2 osigurana su sredstava CEB-a za kupnju 101 stana na području RH.

Zaključno s 31.12.2017. kupljeno je ukupno 97 nekretnina.