Stanovi u pripremi

Šolta

Grad je utvrdio konačnu Listu reda prvenstva te objavio Javni poziv za dostanu Listu, s ukupno 12 kandidata. Potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, u tijeku je pregled i ocjena ponuda (pristiglo pet ponuda). Odluka o odabiru očekuje se u kolovozu.