Stanovi u pripremi

Bjelovar

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju višestambene građevine sa 16 stanova. Po ishođenju dozvole nastavit će se sa aktivnostima u cilju odabira izvođača radova za izgradnju.