Realizacija Programa POS-a u Gradu Sisku

7. srpnja 2021.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i Grad Sisak zaključili su dana 06. srpnja 2021. godine Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevina prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje te Ugovor o prijenosu prava vlasništva, a sve u cilju realizacije izgradnje dvije višestambene građevine društveno poticane stanogradnje u Gradu Sisku. U tijeku je ishođenje građevinskih dozvola za izgadnju dviju višestambenih građevina.