Konačna lista reda prvenstva za kupnju stana po Programu društvene poticane stanogradnje u Gradu Umag-Umago

3. veljače 2022.