Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Solina radi utvrđivanja liste reda prvenstva

17. svibnja 2017.

Na temelju odredbe članka 39. Statuta Grada Solina (”Službeni vjesnik Grada Solina” br. 7/09, 4/13 i 7/13), a u svezi s člankom 23. st. 3. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i čl. 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Solina (Službeni vjesnik Grada Solina br. 4/17), Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Solina, objavljuje:

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada solina radi utvrđivanja liste reda prvenstva.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Solina sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Solina imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Solina.

II .

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može peuzeti s WEB stranice Grada Solina: www.solin.hr ili u prostorijama Gradske uprave Solin, Upravni odjel za javne djelatnosti, Stjepana Radića 42, svakog radnog dana, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

1) presliku domovnice, presliku osobne iskaznice i OIB-a – za podnositelja zahtjeva,

2) uvjerenje o prebivalištu (iz kojeg je vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području Grada Solina) – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

3) dokaz stambenog statusa:

-izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod Javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstava navedeni u zahtjevu, prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja i potvrda zemljišno-knjižnog odjela (ne starijom od 30 dana) temeljem pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan na području Republike Hrvatske

-ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi koji moraju biti važeći na dan objave Javnog poziva, te moraju biti sklopljeni najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva)

-ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji, te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog suda ili ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju ili Rješenje o nasljeđivanju kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana (pod odgovarajućim stanom podrazumijeva se vlasništvo stambenog prostora koji je primjereno opremljen infrastrukturom veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2) uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl., rješenje o izvedenom stanju, rješenje o komunalnoj naknadi, stambenoj pričuvi i dr.;

4) rodni list ili vjenčani list za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),

-postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno potpisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice pod danom kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, tako da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod Javnog bilježnika

-status samohranog roditelja dokazuje se rodnim listom, rješenjem suda, smrtnim listom…;

5) potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu ovjerene pečatom i potpisom poslodavca;

6) izjavu o načinu kupnje stana iz Programa POS-a prema kojoj podnositelj zahtjeva daje izjavu da će sukladno objavljenom natječaju za kupnju stana, odabrani stan kupiti: a) gotovinom ili b) kreditom, te kao dokaz uz izjavu prilaže potvrdu kreditne sposobnosti podnositelja zahtjeva;

7) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( podaci o radnom stažu );

8) uvjerenje Ureda za katastar i geodetske poslove o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva (prema mjestu prebivališta, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);

9) uvjerenje-potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao porezni obveznici od imovine;

10) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

11) dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,

12) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva;

13) potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva koji ima status hrvatskog branitelja;

– rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata

– potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva;

III.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom, u zatvorenoj omotnici do zaključno 19. lipnja 2017. godine na adresu:

Grad Solin

Stjepana Radića 42, Solin

uz naznaku Zahtjev Za POS-Solin i pošiljatelja (ime, prezime i adresa)

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Solina (klasa: 021-05/17-01/02, Ur.broj: 2180/01-02-01-17-2 od 16. ožujka 2017.g.).

V.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Solina.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Solina u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Solina, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Solina, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

Klasa: 361-08/16-01/13

Ur.Broj: 2180/01-01-01/2-17-5

Solin, 16. svibnja 2017.g.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika grada Solina

Dalibor Ninčević