Privremena lista reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Belišće

21. ožujka 2022.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Belišće, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Belišće, APN objavljuje:

 

– Listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Belišće

APN objavljuje i

listu odbijenih zahtjeva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Belišće

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

 

  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 49,99 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 4.165,90 kuna )predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva

 

 

Sukladno članku 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

 

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (22. ožujka 2022.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 30. ožujka 2022.),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

 

 

Objašnjenja za bodovanje kriterija:

 

  1. „STAMBENI STATUS“

 

Zbog velikog broja telefonskih upita zainteresiranih stranaka u svezi objašnjenja prilikom bodovanja pojedinih kriterija, a koji bi mogli biti razlog za moguće ulaganje prigovora objavljujemo slijedeća objašnjenja.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva prilikom određivanja broja bodova po predmetnom kriteriju zauzelo je slijedeća stanovišta:

 

 

-za status najmoprimca podstanara kod pravne ili fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom – priznaju se isključivo ugovori o najmu koji su sklopljeni zaključno sa danom 24. siječnja 2022 godine, a koji su ovjereni od strane javnog bilježnika ili imaju žig porezne uprave zaključno sa 24. siječnja 2022 godine ili je priloženo Rješenje porezne uprave iz koje je razvidno da je najmodavcu određen porez i prirez na dohodak od imovine radi iznajmljivanja nekretnine podnositelju zahtjeva za najam ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva zaključno s 24. siječnja 2022 godine ili je priložena potvrda nadležne porezne uprave o urednoj prijavi poreza na dobit i nepostojanju duga ukoliko je najmodavac pravna osoba.

 

za status stanovanja kod člana obiteljskog domaćinstva – priznaju se isključivo zahtjevi kojima su priloženi z.k. izvadci navedene

nekretnine te rodni listovi kojima se povezuju vlasnik nekretnine sa podnositeljem zahtjeva ili članom njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a. Kao vlasnik nekretnine priznaju se isključivo roditelji, djeca, djedovi i bake te braća i sestre podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a.

 

RAZLOG: Povjerenstvo kao članove sadašnjeg obiteljskog domaćinstva koji su vlasnici nekretnina nije prihvaćalo daljnju rodbinu (stričevi, ujaci, tetke, strine, bratići, sestrične i sl.) kao ni kumove, šogore i prijatelje jer se isti ne smatraju užom obitelji te je u suprotnosti s intencijom APN-a da da prioritet mladim ljudima koji se nisu osamostalili u smislu samostalnog stanovanja.