Stanovi u pripremi

Prelog

Odlukom o uključivanju Grada Preloga u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje otpočele su zajedničke aktivnosti na realizaciji Programa POS-a te su u ožujku 2021. godine APN i Grad Prelog zaključili Ugovor o prijenosu prava vlasništva i Predugovor o međusobnim pravima i obvezama, sukladno čemu je zajednički usuglašen projektni zadatak te proveden postupak javne nabave za usluge projektiranja i sklopljen Ugovor o projektiranju sa trgovačkim društvom TRINAS PROJEKT d.o.o.

U lipnju 2021. godine ishođena je građevinska dozvola za višestambenu građevinu sa 20 stambenih jedinica, 1 podzemnu i 3 nadzemne etaže na k.č.br. 8090/345 k.o. Prelog (zk.č.br. 3718/1/1/2 k.o. Prelog)