POPIS ODABRANIH KREDITNIH INSTITUCIJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN UGOVOR O DAVANJU SUBVENCIONIRANIH KREDITA

3. ožujka 2023.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) zadužena je za provedbu Programa subvencioniranja stambenih kredita za mlade u sklopu kojeg se građanima Republike Hrvatske pomaže pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno izgradnji kuće.

Svrha i cilj programa je poticati demografsku obnovu društva i urbanu regeneraciju naselja te omogućiti im rješavanje stambenog pitanja po povoljnijim kreditnim uvjetima, potaknuti ih većim subvencijama za kupnju ili izgradnju nekretnine u manje razvijenim gradovima i općinama, dodatno subvencionirati rođenu i posvojenu djecu, maloljetnu djecu do 18 godina te osobe s invaliditetom.

Oglas o početku zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita bit će objavljen 8. ožujka 2023. javnim glasilima i Narodnim novinama.

Ističemo kako će se zahtjevi od strane kreditnih institucija u APN-u zaprimati u uredovno radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama  od 9 do 14 sati uz najviše do 200 zahtjeva dnevno po kreditnoj instituciji kako prvog dana tako I zadnjeg dana zaprimanja zahtjeva u skladu s objavljenim oglasima o početku te završetku zaprimanja zahtjeva za za subvencioniranje stambenih kredita u APN-u.

Zahtjevi zaprimljeni od dana početka subvencioniranja kredita, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi zaprimljeni prije dana početka subvencioniranja kredita, odnosno prije 20. ožujka 2023. godine., neće se razmatrati.

Građani  koji rješavaju svoje i/ili stambeno pitanje svoje obitelji putem ove demografske mjere izravno se javljaju jednoj od kreditnih institucija (potpisnica ugovora o poslovnoj suradnji) putem koje će realizirati svoje subvencionirane stambene kredite, a ono što je važno odabrana kreditna institucija će ih dalje izvještavati o daljnjem tijeku realizacije kredita (o odobravanju, dopuni i/ili neodobravanju zahtjeva, ugovora o subvencioniranju i sl.)

POPIS ODABRANIH  KREDITNIH INSTITUCIJA S KOJIMA JE SKLOPLJEN  UGOVOR O DAVANJU SUBVENCIONIRANIH KREDITA  (prema redoslijedu zaprimanja ponuda)

čl. 10. st. 4. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18, 66/19 i 146/2020)

  

REDNI BROJNAZIV KREDITNE INSTITUCIJENajviši EKS* sukladno prihvaćenim ponudama i potpisanim ugovorima o davanju subvencioniranih kredita s kreditnim institucijama
1.ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.3,75 %
2.RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.3,75 %
3.HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.3,30 %
4.OTP BANKA D.D.3,64 %
5.KARLOVAČKA BANKA D.D.3,54 %
6.ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.3,14 %
7.PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.3,12 %
8.CROATIA BANKA D.D.3,60 %
9.NOVA HRVATSKA BANKA D.D.3,30 %
10.AGRAM BANKA D.D.3,49 %
11.SAMOBORSKA BANKA D.D.3,67 %
12.ZAGREBAČKA BANKA D.D.3,39 %

 

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.EKS*- efektivna kamatna stopa  na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje (ili dulje u slučajevima iz čl. 12 i čl. 13 Zakona ), a najmanje slijedeće dvije godine, neće biti viši od 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate kredita.