APN je objavio prethodno savjetovanje za postupak usluge nastavka izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine na novoformiranoj čestici zemljišta označenoj kao k.č.br.4560/1, k.o. Osijek, za Program društveno poticane stanogradnje.

8. prosinca 2021.

APN je objavio prethodno savjetovanje za postupak usluge nastavka izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine na novoformiranoj čestici zemljišta označenoj kao k.č.br.4560/1, k.o. Osijek, za Program društveno poticane stanogradnje.

Prethodno savjetovanje za zainteresirane gospodarske subjekte,  trajati će do 14. prosinca 2021. godine.

 

Po isteku prethodnog savjetovanja, APN će objaviti pripadajuće Izvješće, nakon čega će se objaviti javno nadmetanje.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je objavio Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak usluge nastavka izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevinena na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br.4560-1 k.o. Osijek, iz Programa društveno poticane stanogradnje.”.
Objavljeni dokument možete preuzeti ovdje.

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.