Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam neprodanih garažno-parkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb – Klara

2. studenoga 2017.

Na temelju članka 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 07/13) i čl. 3. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) zastupana po direktoru Slavku Čukelju, univ.spec.aedif. raspisuje:

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam neprodanih garažno-parkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb – Klara

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva čine slijedeće nekretnine koje se daju u najam, s mogućnošću kupnje:

Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđena je prije sklapanja ugovora o najmu.

2. Uvjeti sudjelovanja u postupku

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

  • osobe koje su u stambenoj zgradi sagrađenoj prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kupile stan od APN-a ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva,
  • osobe koje su u stambenoj zgradi sagrađenoj prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji iznajmile stan od APN-a ili članovi njihovog obiteljskog domaćinstva.

Ukoliko zahtjev za najam garažno-parkirnog mjesta podnose članovi obiteljskog domaćinstva osoba iz stavka 1. ovog članka, svoj status dokazuju ispravama iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, registar životnog partnerstva i sl.) ili izjavom o izvanbračnoj zajednici te uvjerenjem o prebivalištu na adresi stambene zgrade na lokaciji POS Zagreb Klara.

Svaki podnositelj zahtjeva može iznajmiti samo 1 (jedno) garažno-parkirno mjesto.

3. Isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev

Podnositelj zahtijeva obavezan je uz zahtjev za najam priložiti isprave i dokaze, kako slijedi:

  • presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • vjenčani list odnosno izvadak iz registra životnog partnerstva ili rodni list – ukoliko je podnositelj zahtjeva član obiteljskog domaćinstva kupca ili najmoprimca stana na lokaciji POS Zagreb Klara,
  • izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce odnosno neformalnog životnog partnera/ice i dva svjedoka, danu pod kaznenom odgovornošću ukoliko je podnositelj zahtjeva član obiteljskog domaćinstva kupca ili najmoprimca stana na lokaciji POS Zagreb Klara
  • uvjerenje o prebivalištu na adresu zgrade s lokacije POS Zagreb Klara (za podnositelja zahtjeva koji je član obiteljskog domaćinstva kupca ili najmoprimca stana, a u osobnoj iskaznici nema upisanu adresu lokacije POS Zagreb Klara)

Isprave i dokazi prilažu se kao obične preslike odnosno vlastoručno potpisane izjave, a podnositelj zahtjeva dužan je, najkasnije pri zaključenju ugovora o najmu, dostaviti na uvid izvornike isprava odnosno, javnobilježnički ovjeriti svoj potpis na izjavama iz alineje 3. stavka 1. ove točke.

Potpunim zahtjevom za najam nekretnine se smatra zahtjev koji uz navedene dokaze i isprave sadrži naziv, OIB, adresu podnositelja zahtjeva za najam garažno-parkirnog mjesta..

4. Kriterij odabira

Davanje nekretnina u najam se provodi na temelju redoslijeda na listi reda prvenstva koja će biti formirana sukladno kriterijima propisanim u Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažno-parkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb Klara.

5. Kupnja nekretnine za koju je sklopljen ugovor o najmu

Ugovorom o najmu se utvrđuje i ovlaštenje Najmoprimca da tijekom trajanja najma i/ili prije proteka trajanja najma, nekretninu koja je predmet najma kupi od APN-a.
Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđena prije sklapanja ugovora o najmu odnosno zakupu, nepromjenjiva je najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu odnosno zakupu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje od strane stalnog sudskog vještaka procjenom, imajući u vidu troškove financiranja izgradnje, tržišnu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje iste u odnosu na stanje na tržištu nekretnina.
Utvrđena kupoprodajna cijena nekretnine, može se umanjiti za iznos plaćene najamnine i to na način i visini kako slijedi:

  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci ( ili 36 mjeseci) kupoprodajna cijenja će se umanjiti za cijelokupni iznos plaćene najamnine (100%);
  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine;
  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena neće se umanjivati.

6. Rok i mjesto podnošenja zahtjeva

Javni poziv počinje 02. studenoga 2017 godine i traje do 01. prosinca 2017 godine, a danom podnošenja zahtjeva za najam smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva u APN na adresu : APN, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb „Zahtjev za najam garažno-parkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb Klara“.

7. Jedan zahtjev za najam se može odnositi samo na jednu nekretninu.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.