Javna nabava

Sukob interesa

Na temelju članka 76., a u svezi s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju skukoba interesa 

Nabava ispod zakonskog praga – jednostavna nabava

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je donijela Pravilnik o nabavi male vrijednosti, o provođenju postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi ugovornom odnosu za nabavu roba, usluga i radova za koje sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Pregled planova nabave i sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Usluga izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge za zgrade/skup zgrada: Osnovna škola Majstora Radovana, ulica Dr.Franje Tuđmana 12, Trogir i Srednja škola „Braća Radić“, Put poljoprivrednika 5, Kaštel Štafilić Nehaj

Usluga izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge za zgrade/skup zgrada: Osnovna škola Don Lovre Katića. Put Majdana 3, Solin i Srednja strukovna škola „Blaž Jurjev Trogiranin“, ulica Dr.Franje Tuđmana 1, Trogir

Usluge izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge za zgrade/skup zgrada: I. i II. Gimnazija Split, ulica Nikole Tesle 10, 21000 Split i Pomorska škola, ulica Zrinsko-Frankopanska 36, 21000 Split.

Usluge izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge za zgrade/skup zgrada: Osnovna škola Strožanac, Blato 1, 21312 Podstrana i Osnovna škola Josipa Jovića, Petra Žaje 2, 21246 Aržano.