Nadležnost

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12).

APN ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora.

Društveno poticajna stanogradnja

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13, 26/15) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva. Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih. APN u izgradnji stanova posluje javnim sredstvima i sredstvima koja se pribavljaju na tržištu kapitala od poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, od građana – kupaca stanova, te drugih osoba koje prema odredbama ovoga Zakona mogu sudjelovati u osiguranju sredstava za izgradnju stanova.

APN kao investitor, u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planira izgradnju stanova u određenom opsegu, te uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo utvrđuje provedbeni program društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Program POS-a), u skladu s kojim APN pribavlja potrebna sredstva za izgradnju. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe.

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona.

Energetska obnova

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020., kojim se osigurava kontinuitet energetske obnove zgrada javnog sektora.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u svojstvu posredničkog tijela razine 1 (PT1), odgovorno je za upravljanje provedbom Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Programom su predviđena dva osnovna modela provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora:

  • Model I – ugovaranje radova
  • Model II – ugovaranje energetske usluge (ESCO model)

APN je zadužen za provedbu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., po modelu ugovaranja energetske usluge (Model II) te je u cilju ostvarenja planova energetske obnove zgrada javnog sektora, dužna informirati vlasnike/korisnike zgrada javnog sektora o obvezama koje je Republika Hrvatska preuzela u smislu povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) u zgradama javnog sektora, o modelima provedbe energetske obnove, te o raspoloživoj financijskoj pomoći.

Učinkovito korištenje energije od interesa je za Republiku Hrvatsku, a obveze javnog sektora u smislu energetski učinkovitog upravljanja potrošnjom energije, definirane su Zakonom o energetskoj učinkovitosti.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK). Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo (UT) odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK-a.

Cilj Programa je cjelovita obnova zgrada, uz maksimalno ulaganje privatnog kapitala na javnim zgradama i nastavak razvoja tržišta energetskih usluga. Potiču se investicije koje imaju pozitivan učinak na državni proračun, a kroz ESCO model se osigurava provedba mjera poboljšanja energetske učinkovitosti na zgradama javnog sektora, bez dodatnog trošenja proračunskih sredstava. Predviđa se rast intenziteta energetske obnove zgrada na 327.000 do 473.000 m² s očekivanim kumulativnim uštedama u primarnoj energiji od 394 do 552 GWh do 2020. godine.

Sustavno gospodarenje energijom

Prema zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilniku o sustavnog gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN18/15) APN je provedbeno tijelo za sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru (SGE) te za administriranje, razvoj i korištenje Nacionalnog informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE). Na taj način omogućuje se javnom sektoru RH da ispunjava svoju zakonsku obvezu učinkovitog korištenja energije i vode što uključuje i praćenje potrošnje energije i vode kroz ISGE, koja je prenesena iz Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada kao i Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti.