Put do subvencioniranih stambenih kredita

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina odnosno nije napunio 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Podnositelj zahtjeva prethodno mora pronaći stan ili kuću, odnosno građevinsko zemljište za gradnju kuće na području Republike Hrvatske.

 1. Nakon odabira odgovarajuće nekretnine podnositelj zahtjeva detaljnije informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita, koji se kreću od 15 do 30 godina, može potražiti u jednoj od kreditnih institucija s kojima će APN sklopiti Ugovor o davanju subvencioniranih kredita.

Po odabiru odgovarajuće kreditne institucije korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži kreditna insticucija dužan je priložiti:

za kupnju nekretnine:

  1. presliku osobne iskaznice
  2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
  3. predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
  4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
  5. presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
  6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
  7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
  8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće i
  9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.
 1. za gradnju kuće:
   1. presliku osobne iskaznice
   2. presliku rodnog lista za maloljetno dijete
   3. presliku zemljišnoknjižnog izvatka
   4. presliku akta za građenje
   5. presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
   6. potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
   7. javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
   8. javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
   9. izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Navedene dokumente podnositelj zahtjeva dostavlja kreditoj instituciji, koja iste zajedno sa Zahtjevom za subvencioniranje kredita, s početkom subvenciniranja stambenih kredita određenim Oglasom o početku subvencioniranja stambenih kredita predaje u APN.

Sukladno Oglasu o početku subvencioniranja stambenih kredita koji za građane objavljuje APN, kreditne institucije će potpune zahtjeve podnositi u APN  sve do iznosa sredstava osiguranih za tu svrhu u državnom proračunu.

APN će prema redosljedu podnošenja zahtjeva kreditne institucije na urudžebeni zapisnik APN-a za obrađene i potpune zahtjeve na sjednci Povjerenstva za odobravanje subvencioniranja stambenih kredita donositi Odluke o odobravanju subvencioniranja kredita te iste dostaviti kreditnoj instituciji podnositelja zahtjeva u roku 3 dana od njezina donošenja.

Po zaprimanju Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita, kreditna institucija dužna je u roku 8 dana od primitka Odluke dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u. Potpisane i ovjerene Ugovore APN vraća kreditnoj instituciji koja isti također potpisuje i ovjerava te poziva korinika kredita na potipisivanje istog.

Po potpisivanju Ugovora o subvencioniranom kreditu od sve tri strane (APN- kreditna institucija – korisnik kredita), kreditna institucija APN-u dostavlja konačni Ugovor o subvencioniraom kreditu

PROGRAM SUBVENCIONIRANJA STAMBENIH KREDITA

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 65/17.  61/18 , 66/19 i 146/2020.) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (“Narodne novine” broj 76/17.).

Izmjenama Zakona koje su objavljene 28. prosinca 2020. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade sve do 31. prosinca 2023., za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)  raspisala je javni poziv kreditnim institucijama (bankama) koje žele sudjelovati u provedbi zakona te će nakon njihovog odabira s istima biti sklopljeni ugovori.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, te isto tako se produžuje rok  subvencioniranja kredita za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva podnositelja zahtijeva, a koje nema navršenih 18.godina.  Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog kućanstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Visina subvencije ovisiti će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kretat će se od 30 do 51%. Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17definirano je 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti  i to:

 • Skupina I   51% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina II  48% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina V   39% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

Dodatno subvencioniranje

Popunjeni zahtjev za dodatno subvencioniranje kredita radi rođenja/posvojenja djeteta ili naknadno stečenog invaliditeta korisnik kredita podnosi odabranoj kreditnoj instituciji s kojom je zaključio Ugovor o subvencioniranju stambenog kredita, a koja će sa preostalom dokumentacijom (izvadkom iz matice rođenih/rodnim listom ili potvrdom zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom) istu proslijediti APN-u.

U slučaju neodovoljne informiranosti pojedinih poslovnica, osvlaštene osobe u tim poslovnicama mogu kontaktirati svoje koordinatore za provedbu subvencioniranja kredita, a koji će se pobrinuti da se zaprimljena dokumentaciju u najkraćem mogućem roku dostavi APN-u.

Zahtjev za dodatno subvencioniranje podnosi se u roku 60 dana od dana nastupa uvjeta na temelju članka 12. stavka 2. ili članka 13. Zakona o subvencioniranju stambenog kredita.

 

Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Naputak o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 76/17

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Narodne novine broj 65/17., 61/18.,66/19 i 146/2020

 

Kontakti:

Informacije za subvencioniranje stambenih kredita i dodatno subvencioniranje

e-mail: subvencije@apn.hr

 

Informacije za praćenje, naplatu i financijski dio subvencija

e-mail: fin.subvencije@apn.hr

 

 

 

Izvješća:

APN je uz ostale programe koje provodi zadužen i za provedbu Programa subvencioniranja stambenih kredita za mlade u sklopu kojeg se građanima Republike Hrvatske koji rješavaju svoje stambeno pitanje pomaže pri otplati dijela stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno izgradnji kuće u trajanju od najmanje pet godina.

 

Program subvencioniranja započeo je još 2011. godine skladno Zakonu o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita „Narodne novine“ br. 31/2011-678 kojim je tijekom 2011. i 2012. godine zaprimljeno ukupno 2.410, a odobreno 2.252 zahtjeva u ukupnom iznosu odobrenih subvencija od 23.006.664,96 EUR.

 

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 65/17, 61/18, 66/19 i 146/20; dalje u tekstu: Zakon) donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva i urbane regeneraciju naselja te smanjenja broja odlazaka mladih obitelji koji iseljavaju iz Republike Hrvatske, odnosno omogućavanja rješavanja stambenog pitanja pod povoljnijim kreditnim uvjetima i poticanjem većim subvencijama za kupnju ili izgradnju nekretnine u manje razvijenim gradovima i općinama, dodatnim subvencioniranjem rođene i posvojene djecu, maloljetne djece do 18 godina te osoba s invaliditetom.

 

Program se prema ovom Zakonu provodi od 2017. godine, a pozivi za građane raspisuju se jednom godišnje, iznimno 2020. godine kada su objavljena dva javna poziva s prikazom pokazatelja u tablici:

 

R. br.Godina zaprimanja zahtjevaBroj zaprimljenih zahtjevaBroj obrađenih zahtjevaBroj nepotpunih zahtjevaOdbijeni, odustali ili raskinuti ugovori Broj odobrenih (aktivnih) zahtjeva
1.2017.2.3992.39901452254
2.2018.3.0333.03301872846
3.2019.4.2604.26002364024
4.2020.*8.3328.33203947938
5.2021.4.7394.73902114528
6.2022.5.8705.87002475623
7.2023.5.5605.56002305330
 UKUPNO34.19334.19301.65032.543

*2 kruga zaprimanja zahtjeva (proljeće i jesen)

 

Od rujna 2017. godine od kada  se primjenjuje ova stambena i demografska mjera do 31. ožujka 2024., od zaprimljenih 34.193 zahtjeva, obrađeno je 34.193 zahtjeva, odobreno (aktivno) je 32.543, a 1.650 korisnika je odbijeno/odustalo ili su s istima raskinuti Ugovori.

 

Ukupna visina svih odobrenih subvencija (bespovratna proračunska sredstva) za 32.543 odobrenih (aktivnih) zahtjeva, a koja uključuje i  odobrene zahtjeve za dodatno subvencioniranje u trajanju od najmanje jedne godinu radi rođenja/posvojenja djece, prijavljene maloljetne djece te utvrđenog invaliditeta korisnika kredita ili člana njegovog kućanstva iznose  331.268.842,75 EUR. Do sada je posredstvom kreditnih institucija za odobrene subvencionirane stambene kredite utrošeno ukupno 187.154.519,84 EUR.

 

U navedenom periodu, gotovo  40% korisnika kredita  bilo je mlađe  od 30 godina u trenutku podnošenja zahtjeva, a ističemo da je od početka 2021. do danas APN zaprimio više od 8.000 zahtjeva radi rođenja djeteta za korisnike kredita koji prema Zakonu ostvaruju pravo na dodatno subvencioniranje radi rođenja ili posvojenja djeteta u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu. Slijedom navedenog u nastavku je prikaz rođene djece po godinama:

 • 2018. godine 347 djece
 • 2019. godine 627 djece
 • 2020. godine 1.495 djece
 • 2021. godine 2.352 djece
 • 2022. godine 2.339 djece
 • 2023. godine 2.928 djece
 • 2024. godine 874 djece

Dodatno subvencioniranje:

 • 520 korisnika kredita ili članova kućanstva s većim stupnjem invaliditeta od 50% koji su odobreni u sklopu zahtjeva za kredit u trajanju od dodatne 2 godine za korisnika ili člana kućanstva s invaliditetom,
 • 20.740 maloljetne djece korisnika kredita koji su odobreni u sklopu zahtjeva za kredit u trajanju od dodatne 1 godine po maloljetnom djetetu,
 • 10.962 novorođene ili posvojene djece korisnika kredita u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu, a  koji su odobreni korisnicima nakon zaključivanja osnovnog ugovora o subvencioniranju stambenog kredita i vremenu rođenja djeteta (zahtjevi radi rođenja/posvojenja djeteta zaprimaju u roku od 5 godina od zaključivanja osnovnog ugovora o subvencioniranju osim zahtjeva koji su se zaprimali u 2017. godini kada je rok bio 4 godine)

Napomena: zahtjevi za dodatno subvencioniranje radi naknadno utvrđenog invaliditeta, rođenja ili posvojenja djeteta zaprimaju se tijekom cijele godine, te se isti obrađuju prema redoslijedu zaprimanja za korisnike koji već imaju zaključen ugovor o subvencioniranju stambenog kredita.

 

 

 

HODOGRAM AKTIVNOSTI (8. JAVNI POZIV)

 

 1. veljače 2023.  APN je  objavio osmi po redu poziv za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita. Zaključeni su ugovori o poslovnoj suradnji sa sljedećim bankama: Agram banka, Croatia banka, Erste&Steiermarkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, Karlovačka banka, Nova Hrvatska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Bank Austria, Samoborska banka  i Zagrebačka banka.

 

Dana 08. ožujka  2023. objavljen je Oglas u Narodnim novinama i dnevnim glasilima  s početkom zaprimanja zahtjeva u bankama, a zaprimanje zahtjeva u APN-u koje  dostavljaju  kreditne institucije za građane započelo je  20. ožujka 2023. godine. Zaprimanje zahtjeva u APN-u sukladno Oglasu o prestanku zaprimanja zahtjeva u 2023. zaključeno je 28. travnja 2023. godine.

 

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja potpunih zahtjeva, a odobravanju do utroška osiguranih proračunskih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku zaprimanja zahtjeva i to  u iznosu  od 9,30 mln EUR godišnje.  Plan i procjena napravljena je na bazi prošle godine (2022.) kada se uz navedeni godišnji iznos se moglo odobriti oko 5.860 zahtjeva.

Manji broj zahtjeva u odnosu na planirana sredstava posljedica je rasta kamata u odnosu na prethodnu godinu, te je za ovu godinu subvencija prosječno veća za oko 17 % po korisniku kredita., a ukupan iznos godišnje subvencije iznosi prosječno oko 9,90 mln EUR godišnje s prikazom pokazatelja u tablici:

 

ZAHTJEVI ZA SUBVENCIONIRANJE KREDITA ZAPRIMLJENI U 2023. GODINI na dan 02. travnja 2024.

Red.br.PokazateljiUkupno
1.Broj zaprimljenih zahtjeva za subvencioniranje kredita5.560
2.Broj obrađenih zahtjeva za subvencioniranje kredita5.560
3.Broj odobrenih (aktivnih) zahtjeva za subvencioniranje kredita5.330
4.Broj zahtjeva koji se dopunjuje (nepotpuni)0
5.Broj odbijenih zahtjeva za subvencioniranje kredita147
6.Broj podnositelja koji su odustali ili su poništene odluke i raskinuti ugovori83
7.Broj potpisanih ugovora o subvencioniranju stambenih kredita od strane APN-a koji se dostavljaju kreditnim institucijama5.310
8.Broj konačnih ugovora o subvencioniranju stambenih. kredita dostavljenih APN-u  (banka, APN i klijent)4.940
9.Broj isplaćenih subvencija za odobrene zahtjeve4.495
10.Planirani iznos subvencija za odobrene zahtjeve (prema roku dospijeća u 2023. godini)4.000.649,37 EUR
11.Iznos isplaćenih subvencija za odobrene zahtjeve u 2023. godini3.325.430,30 EUR
12.Planirani iznos subvencija za odobrene zahtjeve u 2024. godini9.733.775,21 EUR
13Iznos isplaćenih subvencija za odobrene zahtjeve u 2024. godini8.793.085,59 EUR
14.Ukupna visina subvencija za sve odobrene zahtjeve zaprimljene u 2023. (sve godine)57.934.103,31 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kraja veljače u 2024., od  ukupno 5.560 zahtjeva odobreno (aktivno) je 5.330 zahtjeva u ukupnom iznosu godišnje subvencije od 9.733.775,21 EUR, dok je 230 korisnika odustalo od subvencioniranog kredita ili su odbijeni. Zkaljučni rok za dopunu dokumentacije bio je 31. prosinac 2023. godine, nakon kojeg su donjete odluke o neodobravanju subvencioniranja stambenog kredita za korisnike kredita koji nistu dostavili zakonom propisanu dokumentaciju.

Na uzorku od 5.560 obrađenih zahtjeva zaprimljenih u 2023. godini prosječni iznos subvencioniranog stambenog kredita iznosi 81.500,00 EUR, a prosječan rok otplate korisnika koji traže kredite je 23 godine. EKS (efektivna kamatna stopa) iznosi prosječno 3,17 %, a NKS (nominalna kamatna stopa) 2,95 % godišnje. Prosječna životna dob korisnika subvencioniranog kredita je 32 godine. Iznos prosječnog mjesečnog anuiteta subvencioniranog dijela kredita  koji korisnici otplaćuju je oko 447 EUR , a od toga mjesečna subvencija iznosi oko 153 EUR (godišnje 1.839 EUR) po korisniku kredita.

 

U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 146/2020) koje su na snazi od 29. prosinca 2020. godine omogućeno je  subvencioniranje stambenih kredita za zatjeve zaprimljene i u 2023. godini  sukladno navedenim ciljevima programa, a za daljnju eventualnu buduću provedbu bit će potrebno izmijeniti postojeći  Zakon.