Put do najma

OPĆENITO O NAJMU (ZAKUPU)  STANOVA, GARAŽA I GARAŽNO-PARKIRNIH MJESTA 

Osnovne karakteristike Programa:

 • Davanje u najam stanova (kao i sporednih prostorija, garaža) izgrađenih prema Programu društvenopoticane stanogradnje sve do njihove prodaje
 • Ugovor o najmu sklapa se na rok od 60 mjeseci s mogućnošću produljenja
 • Najmoprimac može za vrijeme trajanja najma nekretninu od APN-a kupiti uz povlastice:
  • Ukoliko od zaključenja Ugovora o najmu do zaključenja Ugovora o kupoprodaji prođe najmanje 36 mjeseci kupoprodajna cijena će se umanjiti za cjelokupni iznos plaćene najamnine (100%).
  • Ako prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine.
  • Ukoliko prođe više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena se neće umanjivati.

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam imaju:

 • državljani Republike Hrvatske koji, kao i članovi njihova zajedničkog domaćinstva, nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
 • osobe kojima iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva ili osobe čiji prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi najmanje 30% prosječne plaće u Republici Hrvatskoj.

Osnovne informacije o Programu najma stanova:

Odgovarajućom nekretninom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Davanje nekretnina u najam se provodi na temelju redoslijeda na listi reda prvenstva koja je formirana sukladno bodovima ostvarenim prema kriterijima određenim Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na područjima navedenih gradova.

Najmoprimci za vrijeme trajanja ugovora o najmu od 5 godina imaju pravo na kupnju istog. U slučaju da se Najmoprimac odluči na kupnju stana, kupoprodajna cijena stana utvrditi će se imajući u vidu troškove financiranja i izgradnje te tržišnu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje nekretnine u odnosu na stanje na tržištu nekretnina pri čemu redovito korištenje nekretnine od strane najmoprimca neće utjecati na eventualno smanjenje vrijednosti nekretnine koja je predmet najma. Kupoprodajna cijena utvrđena prije sklapanja ugovora o najmu, nepromjenjiva je najviše 60 (slovima: šezdeset) mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje.

Kupoprodajnu cijenu nekretnine ponovno utvrđuje ovlašteni sudski vještak, procjenom, koja u svojim elementima treba sadržavati i mogućnost prodaje predmetne nekretnine u odnosu na stanje na tržištu nekretnina.

Ukoliko je utvrđena cijena nekretnine niža od troškova izgradnje i financiranja predmetne nekretnine, na predloženu cijenu suglasnost daje Upravno vijeće APN-a.

Temeljem Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a od 03. svibnja 2013., izmjena i dopuna Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a od 11. prosinca 2013. godine i Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje od 20. svibnja 2015. godine, a u skladu s člankom 24. st. 4. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15), neprodane nekretnine ponuđene su u najam te na dan 30. rujna 2018. godine Odjel za gospodarenje i prodaju nekretnina APN-a gospodari s ukupno 1106 nekretnina od kojih je ukupno 439 stanova i 667 garaža odnosno garažno parkirna mjesta.

Ukupno je sklopljeno 933 ugovora o najmu nekretnina na području Zagreba (Zapruđe, Klara, Sopnica-Jelkovec), Osijeka, Zadra, Pule, Nerežišća, Bjelovara, Splita i Ogulina. Od toga je iznajmljeno 436 stanova i 497 garaže/garažno parkirnih mjesta.

Pravilnicima se propisuju uvjeti i mjerila, tijela i postupak davanja u najam stanova i ostalih prostorija sagrađenih prema odredbama zakona kojim se uređuje društveno poticana stanogradnja, koji su namijenjeni za davanje u najam i koji su u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sve do njihove prodaje.

Visinu mjesečne najamnine utvrđuje Upravno vijeće Agencije na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno.

Svaki ugovor o najmu sklapa se na rok od 60 mjeseci, uz mogućnost naknadnih produljenja.

Također, bitno je naglasiti kako je najmoprimcima omogućeno da se, sukladno članku 24. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a odnosno članku 22. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje, ukoliko se odluče za kupnju stana u najmu „kupoprodajna cijena nekretnine može se umanjiti za iznos plaćene najamnine i to na način i u visini kako slijedi:

 • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci (ili 36 mjeseci) kupoprodajna cijena će se umanjiti za cjelokupni iznos plaćene najamnine (100%);
 • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci, ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine;“

 

POS NAJAM PRIKAZ PRAVILNIKA U PRIMJENI

1. Izgrađeno po Programu POS-a, a neprodano, temeljem Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a (donijelo UV)

Uvjet za najam:

 • državljani RH
 • podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
 • prihod po članu obiteljskog domaćinstva iznosi najmanje 30% prosječne plaće u RH

Postupak:

 • Objava javnog poziva
 • Davanje u najam prema vremenskom redoslijedu podnošenja potpunih zahtjeva

Visina najamnine:

 • utvrđuje Upravno vijeće APN-a (na prijedlog direktora, a ovisi o lokaciji, opremljenosti, iskoristivosti stana, troškovima održavanja nekretnine i zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i drugim posebnostima)

Ugovor o najmu:

 • 60 mjeseci, uz mogućnost produljenja za daljnjih 36 mjeseci

Kupoprodajna cijena:

 • utvrđuje se imajući u vidu troškove financiranja i izgradnje te tržinu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje
 • utvrđuje se prije sklapanja ugovora o najmu,
 • nepromjenjiva najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje (ovlašteni sudski vještak, procjenom)
 • umanjenje za iznos plaćene najamnine i to:
 • za cjelokupni iznos plaćene najamnine (100%) ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci
 • za 85% iznosa uplaćene najamnine ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci

2. Stanovi sagrađeni po Programu društveno poticane stanogradnje namijenjeni za davanje u najam 

Uvjet za najam:

 • državljani RH
 • podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nemaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
 • iznos predviđene najamnine predstavlja maksimalno 30% ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva

Postupak:

 • Objava javnog poziva
 • Obrada i bodovanje zahtjeva te formiranje LRP
 • Davanje u najam prema mjestu na LRP

Visina najamnine:

 • utvrđuje Upravno vijeće APN-a na temelju kalkulacije troškova izgradnje i primjerenog roka povrata uloženih javnih sredstava, za svaku lokaciju posebno

Ugovor o najmu

 • 60 mjeseci, uz mogućnost produljenja za daljnjih 36 mjeseci.

Kupoprodajna cijena:

 • utvrđuje se imajući u vidu troškove financiranja i izgradnje te tržinu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje
 • utvrđuje se prije sklapanja ugovora o najmu,
 • nepromjenjiva je najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje (ovlašteni sudski vještak, procjenom)
 • može se umanjiti za iznos plaćene najamnine i to:
 • za cjelokupni iznos plaćene najamnine (100%) ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci
 • za 85% iznosa uplaćene najamnine ukoliko od zaključenja ugovora o najmu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci