Konačna lista reda prvenstva GPM Klara

15. siječnja 2018.

Obavijest podnositeljima zahtjeva:

Iz javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji Zagreb Klara izuzimaju se slijedeća garažno parkirna mjesta:

Redni broj 3. – broj 28p – razina -1

Redni broj 16. – broj 20p, – razina -2

Redni broj 17. – broj 21p, – razina -2

Redni broj 18. – broj 22p, – razina -2

Redni broj 19. – broj 24p, – razina -2

te će se za iste raspisati novi javni poziv za prikupljanje zahtjeva za najam po izmjenjenim uvjetima.

Obrazloženje:

Dana 11. prosinca 2017., Klasa: 371-03/17-03/242, Ur.broj: 356-04/17-2 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je zaprimila prigovor na utvrđeni redoslijed prijedloga Liste reda prvenstva u kojem podnositelj zahtjeva Tomislav Zetica navodi kako su navedena parkirna mjesta iz točke I javnog poziva označena i predviđena za korištenje osobama s invaliditetom odnosno osobama koje posjeduju Znak pristupačnosti.

Dana 11. siječnja 2018. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka davanja u najam nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje je utvrdilo da je prigovor osnovan pa je slijedom toga odlučeno kao u izreci.

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara na listu reda prvenstva su slijedeći:

– podnositelji zahtjeva su članovi zajedničkog domaćinstva s podnositeljem zahtjeva koji je prema vremenskom redoslijedu zaprimanja potpunog zahtjeva imao prednost.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam garažnoparkirnih mjesta iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta na lokaciji Zagreb-Klara te prigovora na objavljenu Listu reda prvenstva, a sukladno članku 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb-Klara APN objavljuje: