Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam odnosno zakup garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Split – Kila

26. listopada 2017.

Na temelju članka 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 07/13) i Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a od 03. svibnja 2013. godine i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa POS-a od 11. prosinca 2013 godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) zastupana po direktoru Slavku Čukelju, univ.spec.aedif. raspisuje:

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam odnosno zakup garažnoparkirnih mjesta na lokaciji POS Split – Kila

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva čine slijedeće nekretnine koje se daju u najam odnosno zakup, s mogućnošću kupnje:

Na iznos zakupnine se obračunava PDV.

Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđena je prije sklapanja ugovora o najmu odnosno zakupu.

2. Uvjeti sudjelovanja u postupku

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam odnosno zakup imaju:

  • osobe koje su u stambenoj zgradi sagrađenoj prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kupile stan od APN-a odnosno članovi njihovog obiteljskog domaćinstva,

Ukoliko zahtjev za najam garažnoparkirnog mjesta podnose članovi obiteljskog domaćinstva osoba iz stavka 1. ovog članka, svoj status dokazuju ispravama iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, registar životnog partnerstva i sl.) ili izjavom o izvanbračnoj zajednici te uvjerenjem o prebivalištu na adresi stambene zgrade na lokaciji POS Split Kila.

Pravo na korištenje garažno-parkirnih mjesta u zajedničkoj garaži stambene zgrade imaju i pravne osobe te fizičke osobe koje ne udovoljavaju uvjetima iz stavka 1. ove točke.

Na korištenje garažnoparkirnih mjesta od strane osoba iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojima se regulira zakup poslovnog prostora.

Svaki najmoprimac odnosno zakupnik može iznajmiti odnosno zakupiti samo 2 (dva) garažno parkirna mjesto.

3. Isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev

Podnositelj zahtijeva obavezan je uz zahtjev za najam priložiti isprave i dokaze, kako slijedi:

  • presliku osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • vjenčani list odnosno izvadak iz registra životnog partnerstva ili rodni list – ukoliko je podnositelj zahtjeva član obiteljskog domaćinstva kupca stana na lokaciji POS Split Kila,
  • izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisane od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika-ce odnosno neformalnog životnog partnera-ice i dva svjedoka, danu pod kaznenom odgovornošću ukoliko je podnositelj zahtjeva član obiteljskog domaćinstva kupca stana na lokaciji POS Split Kila
  • uvjerenje o prebivalištu na adresu zgrade s lokacije POS Split Kila (za podnositelja zahtjeva koji je član obiteljskog domaćinstva kupca stana, a u osobnoj iskaznici nema upisanu adresu lokacije POS Split Kila)
  • preslik Rješenja o upisu o sudski registar ili obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva pravna osoba

Isprave i dokazi prilažu se kao obične preslike odnosno vlastoručno potpisane izjave, a podnositelj zahtjeva dužan je, najkasnije pri zaključenju ugovora o najmu odnosno zakupu, dostaviti na uvid izvornike isprava odnosno, javnobilježnički ovjeriti svoj potpis na izjavama iz alineje 3. ove točke.

Potpunim zahtjevom za najam odnosno zakup nekretnine se smatra zahtjev koji uz navedene dokaze i isprave sadrži naziv, OIB, adresu podnositelja zahtjeva za najam odnosno zakup garažno-parkirnog mjesta.

4. Kriterij odabira

Davanje nekretnina u najam odnosno zakup se provodi na temelju redoslijeda na listi reda prvenstva koja će biti formirana sukladno kriterijima propisanim u Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam odnosno zakup neprodanih garažno-parkirnih mjesta na lokaciji POS Split Kila.

5. Kupnja nekretnine za koju je sklopljen ugovor o najmu odnosno zakupu

Ugovorom o najmu odnosno zakupu se utvrđuje i ovlaštenje Najmoprimca odnosno Zakupnika da tijekom trajanja najma odnosno zakupa i/ili prije proteka trajanja najma odnosno zakupa, nekretninu koja je predmet najma odnosno zakupa kupi od APN-a.

Kupoprodajna cijena nekretnine utvrđena prije sklapanja ugovora o najmu odnosno zakupu, nepromjenjiva je najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu odnosno zakupu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje od strane stalnog sudskog vještaka procjenom, imajući u vidu troškove financiranja izgradnje, tržišnu vrijednost nekretnine i mogućnost prodaje iste u odnosu na stanje na tržištu nekretnina.

Utvrđena kupoprodajna cijena nekretnine, može se umanjiti za iznos plaćene najamnine i to na način i visini kako slijedi:

  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu odnosno zakupu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe manje od 36 mjeseci ( ili 36 mjeseci) kupoprodajna cijenja će se umanjiti za cijelokupni iznos plaćene najamnine (100%);
  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu odnosno zakupu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 36 mjeseci ali ne više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijenja će se umanjiti za 85% iznosa uplaćene najamnine;
  • ukoliko od zaključenja ugovora o najmu odnosno zakupu do zaključenja ugovora o kupoprodaji prođe više od 60 mjeseci, kupoprodajna cijena neće se umanjivati.

6. Rok i mjesto podnošenja zahtjeva

Javni poziv počinje 02. studenoga 2017 godine te je vremenski neograničen, a danom podnošenja zahtjeva za najam odnosno zakup smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva u APN na adresu : APN, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb „Zahtjev za najam odnosno zakup garažno-parkirnih mjesta na lokaciji Split Kila“.

Jedan zahtjev za najam odnosno zakup može odnositi samo na jednu nekretninu.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

APN zadržava pravo ne prihvatiti niti jedan zahtjev. 9. Na ovaj Javni poziv ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Zahtjev za najam odnosno zakup garažno-parkirnog mjesta podnosi se na posebnom obrascu, koji se preuzima, kao i pripadajuće izjave, neposredno u službenim prostorijama Agencije, odnosno na internetskoj stranici Agencije: www.apn.hr kao i u Odjelu gospodarenja i prodaje APN-a, Savska cesta 41/9, Zagreb.

Klasa: 371-03/17-01/8
Ur.br. : 356-04/17-1
Zagreb, 26. listopada 2017.