Popis odabranih kreditnih institucija s kojima je sklopljen ugovor o davanju subvencioniranih kredita

14. kolovoza 2018.

APN sukladno pozivu za prikupljanje ponuda čl. 10. st. 4. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18) od kreditnih institucija koje na području Republike Hrvatske mogu prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu  objavljuje popis odabranih  kreditnih institucija s kojima je sklopljen  ugovor o davanju subvencioniranih kredita:

 

REDNI BROJNAZIV KREDITNE INSTITUCIJENajviši EKS* sukladno prihvaćenim ponudama i potpisanim ugovorima o davanju subvencioniranih kredita s kreditnim institucijama
Kn
1CROATIA BANKA D.D. 3,74 %3,74 %
2ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. 3,75 %3,75 %
3HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.3,12 %3,12 %
4HPB – STAMBENA ŠTEDIONICA D.D.3,58 %3,58 %
5ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.3,35 %3,66 %
6KARLOVAČKA BANKA D.D.3,29 %3,49 %
7OTP BANKA D.D.3,14 %3,39 %
8PODRAVSKA BANKA D.D.3,56 %3,56 %
9PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.3,15 %3,35 %
10RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D.3,24 %3,24 %
11SPLITSKA BANKA D.D.3,19 %3,45 %
12ZAGREBAČKA BANKA D.D.3,75  %3,75 %

 

EKS*- efektivna kamatna stopa  na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate.

Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

6.kolovoza 2018.

Provedeno je javno otvaranje ponuda banaka sukladno Pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

  1. kolovoza 2018. godine u 14,00 sati u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama provedeno je javno otvaranje ponuda banaka sukladno Pozivu za prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita, Klasa: 406-03/18-02/1, Ur. broj: 356-01/18-1.
    U postupku je sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih kredita s bankama koje su dostavile ponude sa svom potrebnom dokumentacijom sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

30.srpnja 2018. 

Poziv za prikupljanje ponuda za sklapnje ugovora o davanju subvencioniranih kredita

APN poziva sve kreditne institucije koje na području Republike Hrvatske mogu prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom, kojom ponudom se obvezuju odobravati subvencionirane kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom. Kreditne institucije u svojim ponudama nude obvezujuću ponudu kamatne stope čiji ponuđeni iznos ne može biti viši u subvencioniranim stambenim kreditima. Dostavljena, ponuđena kamata neovisno o roku otplate, korisniku kredita, nekretnini, valutnoj klauzuli ili bilo kojem drugom dijelu ugovornog odnosa kreditora i korisnika kredita, ne smije biti iskazana u iznosu većem od onog koji je dostavljen APN-u u obvezujućoj ponudi kreditora. Obvezujuća ponuda kamatne stope sastavni je dio plana otplate kredita koji kreditna institucija dostavlja APN-u a neovisno o pravnom poslu kojim se realizira subvencioniranje stambenih kredita ista može biti samo ista ili niža od ponuđene.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2.srpnja 2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojim se omogućuje daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine.

2.  srpnja 2018. – Zastupnici Hrvatskoga sabora 29. lipnja 2018. godine donijeli su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojim se omogućuje daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine. Nakon što Zakon stupi na snagu, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) će raspisati poziv kreditnim institucijama (bankama) koje žele sudjelovati u provedbi zakona te će nakon njihovog odabira s istima biti sklopljeni ugovori. Javni poziv građanima za ovu kalendarsku godinu očekuje se u rujnu.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.