Stanovi u pripremi

Vrsar

Grad je utvrdio Listu reda prvenstva s 53 kandidata. 12.05.2015. ishođene su lokacijske dozvole na temelju kojih je izvršena parcelacija zemljišta (žalba na lokacijsku dozvolu za građevinu A, žalba odbijena). 2017. produženo važenje lokacijskih dozvole.

U tijeku je postupak pregovaranja pred Ministarstvom državne imovine kako bi se na Općinu Vrsar prenijelo pravo vlasništva nekretnine.