Stanovi u pripremi

Vis

Grad Vis je utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 21 kandidatom. APN je 03.05.2017. ugovorio izradu projektne dokumentacije s A+U d.o.o. iz Komiže. 08.07.2015. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama, a Ugovor o prijenosu prava vlasništva 09.07.2015.

Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole podnesen 08.01.2018.za 3 građevine s ukupno 22 stana.