Stanovi u pripremi

Umag

Grad je u studenom 2017. godine iskazao interes za nastavkom realizacije Programa POS-a te nas izvijestio da je u tijeku prenamjena zemljišta određenog za realizaciju Programa POS-a.

Utvrđena je konačna lista reda prvenstva te je potpisan Predugovor o međusobnim pravima i obvezama. Na APN je preneseno vlasništvo zemljišta temeljem potpisanog Ugovora o prijenosu prava vlasništva. Provedeno je javno nadmetanje za usluge izrade projektne dokumentacije za 120 stanova te je sklopljen Ugovor o izradi projektne dokumentacije sa trgovačkim društvom GIN-COMPANY d.o.o.