Izgrađeni stanovi

Solin

Grad je proveo Javni poziv za utvrđivanje liste reda prvenstva na kojoj se nalazi 75 kandidata. 06.10.2017. Krajem prosinca 2017. APN i Grad su sklopili Predugovor o međusobnim pravima i obvezama za realizaciju Programa POS-a te je Grad preuzeo obvezu izrade projektne dokumentacije.  APN je preuzeo projektnu dokumentaciju te je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova.