Stanovi u pripremi

Osijek

U skladu sa člankom 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, u tijeku su pripremne aktivnosti za izgradnju cca 206 stanova i pripadajućih parkirnih mjesta  na lokaciji Osijek-Vinkovačka – Dunavska. U tijeku je Javni poziv za utvrđivanje Dodatne liste reda prvenstva.

Konačna Lista reda prvenstva – POS Osijek

 

REALIZACIJA PROGRAMA POS-a u GRADU OSIJEKU

 

U sklopu realizacije Programa POS-a u Gradu Osijeku, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), osigurala je građevinsko zemljište za izgradnju stanova na lokaciji uz Vinkovačku i Dunavsku ulicu u Osijeku.

APN je ishodio Lokacijsku dozvolu za izgradnju buduće građevine POS-a te je proveo postupak javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije te ugovorio izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu. Dakle, u tijeku je izrada glavnog projekta te se do kraja godine očekuje ishođenje građevinske dozvole.

 

Radi utvrđivanja interesa za stanovima iz Programa POS-a, APN je proveo 2 (dva) javna poziva za kupnju stanova  i to dana 20.04.2020. godine, 1. Javni poziv temeljem kojeg je formirana Konačna lista reda prvenstva s ukupno 28 kandidata te 2. Javni poziv od dana 26.04.2021. godine temeljem kojeg je formirana Dodatna Konačna lista reda prvenstva s ukupno 21 kandidatom.

 

Osim navedenog interesa, iskazan je i interes za stanovima za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata kao i stanovima za najam.

 

Nakon ishođenja građevinske dozvole, APN ima u planu provesti dodatni javni poziv za kupnju stana, a sve radi većeg broja upita građana i iskazanog interesa.

Na mrežnim stranicama APN-a (www.apn.hr ), kao i u lokalnim medijima, biti će objavljene sve informacije o daljnjem tijeku realizacije Programa POS-a u Gradu Osijeku.

 

 

OSNOVNI PODACI O VIŠESTAMBENOJ GRAĐEVINI POS-a u GRADU OSIJEKU

 

Predviđa se izgradnja građevine stambene namjene na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br.4560/1 k.o. Osijek.

Za građenje ove građevine stambene namjene 2.b. skupine izdana je LOKACIJSKA DOZVOLA  KLASA: UP/I-350-05/19-01/000014; URBROJ: 2158/01-12-01/01-20-0011, Osijek 29.07.2020. godine i POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA s danom 31.08.2020.

Projekt je izrađen u skladu sa odredbama slijedeće prostorno-planske dokumentacije:

GUP OSIJEK –VI.ID („Službeni glasnik Grada Osijeka“ br.5/06,12/06 – ispr.1/107 – ispr. 12/10,12711,12/12,2713 – ispr. 4/13, -ispr.7/14,11/15,5/16- ispr.2717 i 6A/18.

 

IDEJNI PROJEKT – arhitektonski oznake IP-107/19-A od 06.2020 godine izrađene je od strane projektantskog ureda P.A. DURO d.o.o., HR-31000 Osijek, Ulica čempresa 3, OIB 61933995986.

 

GLAVNI PROJEK – VV PROJEKT d.o.o. iz Splita. U tijeku je izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu čije se ishođenje očekuje do kraja 2022. godine.

 

Višestambena zgrada sastoji se iz tri (3) građevinske cjeline označene oznakama A, B i C. Katnost zgrade je jedna podzemna etaža, pet (P+4) i šest (P+5) nadzemnih etaža.

Namjena građevina je isključivo stambena.

Sveukupno je 206 stanova – 98 stanova u dijelu zgrade oznake A i 108 stanova u dvorišnom dijelu oznake B i C.

 

Dio zgrade oznake A, katnosti Po+P+4 i Po+P+5 najvećih je tlocrtnih dimenzija 80.00×20.00m i najveće visine 20,00m mjereno u najvišoj točki od kote konačno zaravnatog terena. Dio zgrade oznake A je tri strane na granici parcele, a sa jedne strane je ugrađena uz susjednu zgradu. U sklopu zgrade je i podzemna garaža koja je potpuno ukopana teren.

 

Dio zgrade oznake B, katnosti Po+P+4 najvećih je tlocrtnih dimenzija 60.90×16.60 m i najveće visine 16.00 m mjereno u najvišoj točki od kote konačno zaravnatog terena. Dio B je slobodnostojeća zgrada i nijednim dijelom nije na granici parcele.

 

Dio zgrade oznake C, katnosti Po+P+4 najvećih je tlocrtnih dimenzija 60.90×16.60 m i najveće visine 16.00m mjereno u najvišoj točki od kote konačno zaravnatog terena. Dio C je slobodnostojeća zgrada i nijednim dijelom nije na granici parcele.

Planirani zahvat u sklopu ovog dijela projekta obuhvaća izgradnju u dvije faze (1.faza izgradnje i 2.faza izgradnje). Građevinska dozvola izdaje se za planirani zahvat, a uporabna dozvola pojedinačno za svaku završenu fazu izgradnje.

 

Ukupna planirana neto korisna površina građevina iznosi oko NKP= 13.195,46 m2.

              

 

PLANIRANA TIPOLOGIJA STANOVA

 

STANOVI*                          DIO A                       DIO B                        DIO C                 UKUPNO:

 

GARSONJERA (GS)           20                               0                     0                      20

JEDNOSOBNI (1 S)            25                               36                    36                    97

JEDNOIPOLSOBNI (1.5 S)   17                            0                     10                    27

DVOSOBNI (2 S)                 20                               10                      0                    30

TROSOBNI (3 S)                 16                               8                        8                    32

UKUPNO:                             98                               54                    54                  206

 

 

*Navedeni podaci su iz idejnog projekta te su u sklopu izrade glavnog projekta moguća određena odstupanja.