Stanovi u pripremi

Lovran

Općina je 2016. utvrdila konačnu Listu reda prvenstva s ukupno 57 kandidata. 31.05.2017. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

U tijeku je priprema dokumentacije o nabavi za usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju višestambene građevine s 30 stanova.

Zadnje novosti:

Javno otvaranje ponuda održano je 08.03.2018. Pristigle su 4 ponude, u tijeku je obrada ponuda.