Stanovi u pripremi

Krk

U sklopu realizacije Programa POS-a, grad Krk je 26.11.2015. utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 109 kandidata. 09.09.2016. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

APN je s DINOCOP d.o.o. iz Omišlja ugovorio izradu projektne dokumentacije za izgradnju 30 stanova.

Građevinska dozvola je ishođena 30.08.2017. APN je objavio javno nadmetanje nabave za odabir izvođača radova, ponude otvorene 22.01.2018. Zaprimljene su dvije ponude te je u tijeku donošenje odluke o odabiru.

OBAVIJEST O JAVNOM NADMETANJU

Izgradnja višestambene građevine POS-a s uređenjem okoliša i parkirališta na parceli u gradu Krku

15.03.2018. APN je objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova, javno otvaranje ponuda se planira 05.04.2018.