Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Kraljevica

Grad je 24.05.2016. utvrdio konačnu Listu reda prvenstva 32 kandidata. 06.02.2017. sklopljen Predugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Nakon što Grad izradi potrebnu projektnu dokumentaciju, ishodio lokacijsku dozvolu i izvrši parcelaciju zemljišta kojom će se formirati zemljište za POS, APN i Grad će sklopiti Ugovor o prijenosu prava vlasništva i pripremiti projektni zadatak za objavu javnog nadmetanja.

Stambeno poslovna građevina katnosti Pr+2, sadrži 3 poslovna prostora u prizemlju i 8 stanova na katovima. Projektiranje i ishođenje dozvola organizira Grad. Ishođena pravomoćna građevinska dozvola, predan geodetski projekt na provedbu, dostavljen katalog stanova. Potpisan je Ugovor o prijenosu prava vlasništva te je u planu provođenje javnog nadmetanja za građevinske radove