Stanovi u pripremi

Kraljevica

Grad je 24.05.2016. utvrdio konačnu Listu reda prvenstva 32 kandidata. 06.02.2017. sklopljen Predugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Nakon što Grad izradi potrebnu projektnu dokumentaciju, ishodi lokacijsku dozvolu i izvrši parcelaciju zemljišta kojom će se formirati zemljište za POS, APN i Grad će sklopiti Ugovor o prijenosu prava vlasništva i pripremiti projektni zadatak za objavu javnog nadmetanja.

Stambeno poslovna građevina katnosti Pr+2, sadrži 3 poslovna prostora u prizemlju i 8 stanova na katovima. Projektiranje i ishođenje dozvola organizira Grad.