Stanovi u izgradnji

Biograd na Moru

U sklopu realizacije Programa POS-a grad Biograd na moru je 04.11.2015. utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 50 kandidata. 10.11. 2015. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Grad je ishodio 6 rješenja o uvjetima građenja i prijavio početak izgradnje za iste. APN je preuzeo projektnu dokumentaciju te s VV-PROJEKT d.o.o. iz Splita dogovorio nastavak izrade iste.

APN je proveo 3 postupka javne nabave za odabir izvođača radova koja su poništena iz razloga što su zaprimljene ponude prelazile planiranu vrijednost nabave.

U cilju konačne realizacije izgradnje, Grad je donio Odluku o sufinanciranju izgradnje u iznosu od 2.500.000,00 kuna s PDV-om temeljem kojeg je između APN-a i Grada 05.01.2018. sklopljen Ugovor o međusobnim pravima i obvezama te je APN objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova (otvaranje ponuda 30.01.2018.).

Zadnje novosti:

U tijeku je izvođenje tampona ispod temelja

17.09.2018.godine  je svečano položen kamen temeljac za novih šest zgrada iz Programa poticane stanogradnje.

 

Javno otvaranje ponuda održano je 30.01.2018. Pristigle su 4 ponude. 12.03.2018. Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je uložena žalba na Odluku o odabiru.