Stanovi u izgradnji

Biograd na Moru

U sklopu realizacije Programa POS-a grad Biograd na moru je 04.11.2015. utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 50 kandidata. 10.11. 2015. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Grad je ishodio 6 rješenja o uvjetima građenja i prijavio početak izgradnje za iste. APN je preuzeo projektnu dokumentaciju te s VV-PROJEKT d.o.o. iz Splita dogovorio nastavak izrade iste.

APN je proveo 3 postupka javne nabave za odabir izvođača radova koja su poništena iz razloga što su zaprimljene ponude prelazile planiranu vrijednost nabave.

U cilju konačne realizacije izgradnje, Grad je donio Odluku o sufinanciranju izgradnje u iznosu od 2.500.000,00 kuna s PDV-om temeljem kojeg je između APN-a i Grada 05.01.2018. sklopljen Ugovor o međusobnim pravima i obvezama te je APN objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova (otvaranje ponuda 30.01.2018.).

Zadnje novosti:

Stanje radova na dan 30.6.2019. godine,

Izvedeno 15,93 %

Građevina E1

 

 • Izvedeni su svi zidovi prizemlja, krak stubišta i podest, te je u tijeku postavljanje oplate i armature stropne ploče prizemlja.

 

Građevina E2

 

 • Izveden je krak stubišta od podesta do stropne ploče prizemlja. U tijeku je priprema za izvedbu zidova 1. kata.

 

Građevina E3

 

 • Izvedeni su zidovi 2. kata. U tijeku je postavljanje armature i daščane oplate stropne (krovne) ploče 2. kata.

 

Građevina E4

 • Izvedeno je 50% zidova prizemlja, te je u tijeku postavljanje oplate i armature preostalih zidova prizemlja.

Građevina E5

 

 • Ugrađen je temeljni razvod kanalizacije sa vertikalnim izlazom iznad podne ploče (sanitarne vertikale), ugrađeni su bužiri za TK i elektroinstalacije. Izvršeno je nasipavanje između nadtemeljnih zidova i izvedena je podna ploča.

 

Građevina E6

 • Izvedeno je zatrpavanje nadtemeljnih zidova sa vanjske strane.

 

 

 

Stanje radova na dan 31.3.2019. godine,

Izvedeno 11,00 %

Građevina E1

 • izbetonirana je podna ploča

Građevina E2

 • izvedeni su nadtemeljni zidovi, te je u tijeku priprema koja prethodi betoniranju podne ploče. U tijeku je izvođenje nadtemeljnih zidova.

Građevina E3

 • u tijeku je izođenje zidovo prizemlja

Građevina E4

 • postavljena je oplata i armatura nadtemeljnih zidova

Građevina E5

 • izvedeno je probno bušenje štapnom bušilicom i podložni betonprema upisu geotehničkog nadzora

Građevina E6

 • Izvedeni su trakasti temelji više razine, nadtemeljni zidovi i podna ploča sa pripremom

U tijeku je izvođenje tampona ispod temelja

17.09.2018.godine  je svečano položen kamen temeljac za novih šest zgrada iz Programa poticane stanogradnje.

 

Javno otvaranje ponuda održano je 30.01.2018. Pristigle su 4 ponude. 12.03.2018. Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je uložena žalba na Odluku o odabiru.