Lista reda prvenstva GPM Klara

1. prosinca 2023.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam odnosno zakup nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta na lokaciji POS Zagreb, Klara, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje, APN objavljuje:

Listu reda prvenstva za najam garažno parkirnih mjesta iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Zagreb (Klara)

Sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđenu listu reda prvenstva.

 

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (01. prosinca 2023.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 11. prosinca 2023.),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

 

Objašnjenje:

 

 

Zbog velikog broja telefonskih upita zainteresiranih stranaka u svezi objašnjenja prilikom rangiranja podnositelja zahtjeva, a koji bi mogli biti razlog za moguće ulaganje prigovora objavljujemo slijedeće objašnjenje:

 

 

Novim Pravilnikom o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje od 03. ožujka 2023. godine promijenio se način dobivanja garaža i garažno-parkirnih mjesta u najam odnosno zakup. Prema odredbama starog Pravilnika iz 2013. i 2018. godine kriterij je bio redoslijed prvenstva podnošenja zahtjeva. Prema odredbama novog Pravilnika određeno je da prednost imaju kupci stanova od APN-a pa zatim slijede najmoprimci stanova koji imaju ugovor o najmu s APN-om te potom svi ostali podnositelji zahtjeva. Unutar svake grupe međusobno rangiranje se provodi sukladno kriteriju starosti podnositelja zahtjeva od starijih prema mlađim.

Dakle, ovaj javni poziv se provodi u svrhu formiranja liste reda prvenstva na lokaciji POS Split Kila, Spllit Brodarica i Zagreb, Špansko-Oranice kao izuzetak od budućih javnih poziva za zgrade i pripadajuća parkirna mjesta koje će biti upravo izgrađene dok se na predmetnim lokacijama radi o zgradama izgrađenim prije 10-20 godina.

 

  1. Izrijekom se u javnom pozivu navodi obveza članova obitelji kupca da prilože i dokaz

o prebivanju na adresi stana budući u APN-u s obzirom na protek vremena od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nemamo podatke o sadašnjim članovima obitelji ondašnjih kupaca.

Što se tiče vlasnika stana, predmnijeva se da isti imaju dužnost prijave prebivališta sukladno Zakonu o prebivalištu u kojem su definirani rokovi i obveza građana za prijavom adrese prebivališta odnosno boravišta.  

Intencija APN-a je s obzirom na veliku potražnju za parkirnim mjestima na predmetnim lokacijama, da se ista daju osobama koje tamo i stvarno prebivaju odnosno borave, a ne kupcima koji su u međuvremenu odselili iz naselja. Povjerenstvo APN-a nema namjeru niti mogućnost provjeravati da li je neki podnositelj zahtjeva koji je kao kupac od APN-a kupio stan, a prijavljen je na drugu adresu stvarno odselio ili se samo zbog svojih osobnih razloga prijavio na drugu adresu na kojoj inače ne prebiva.

Stoga su se zahtjevi za najam osoba koje su kupile stan od APN-a, a u međuvremenu žive na drugim lokacijama prihvatili, ali sukladno odredbama novog Pravilnika nemaju prednost pred podnositeljima koji su direktno od APN-a kupili stan na predmetnoj lokaciji i dostavili dokaz da tamo prebivaju (APN nema najmoprimaca na navedenim lokacijama).

 

  1. Podnositelji zahtjeva koji imaju prijavljeno prebivalište na traženim lokacijama, ali

nisu kupili stan od APN-a, već od osoba koje su sklopile ugovor o kupoprodaji s APN-om ne mogu se sukladno odredbama Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno- poticane stanogradnje tretirati kao kupci stana od APN-a iako su nakon kupnje stana nastavili otplaćivati stan po odredbama prvog ugovora o kupoprodaji.