JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva

6. listopada 2021.

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva
27.9.2021. – Aktualnosti

 


Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09, 3/13, 4/13- pročišćeni tekst, 2/18, 4/18 – pročišćeni tekst, 20/20, 2/21), čl. 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva od 24. rujna 2021. godine (KLASA: 371-01/18-01/4, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-65) Gradonačelnik Grada Kutine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Kutine

radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva

 

I.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Kutine, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 – u daljnjem tekstu: Zakon) radi utvrđivanja Dodatne liste reda prvenstva.

 

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području grada Kutine imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

 

Predvidiva cijena 1 m2 neto korisne površine stana iznosi 1.350,00 EUR.

Predvidivu kupoprodajnu cijenu moguće je smanjiti, ali i povećati do 7%, što će se utvrditi nakon dovršetka izgradnje i po obračunu troškova.

 

Planirana zgrada sa stanovima iz Programa POS-a izgradit će se na Trgu dr. Franje Tuđmana, Kutina.

 

II.

 

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u Gradskoj upravi Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina, soba 214/II kat radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, te na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

 

Zahtjev za kupnju stana predaje se poštom ili neposredno na adresu Grad Kutina, Trg kralja Tomislava 12, Kutina  zaključno do 27. listopada 2021. godine (bez obzira na način dostave), sa naznakom „JAVNI POZIV – PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE, NE OTVARAJ“.

 

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Kutine i na telefon 044/692-025 ili 044/692-015 svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati. Zahtjevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.

 

 

 

 

III.

 

Dodatna lista reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

 

1. uvjeti stanovanja,

2. stambeni status,

3. vrijeme prebivanja na području grada Kutine za podnositelja zahtjeva,

4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,

5. životna dob podnositelja zahtjeva,

6. stručna sprema podnositelja zahtjeva,

7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,

8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog           domaćinstva,

9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,

10. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za           podnositelja zahtjeva.

IV.

 

Podnositelj zahtjeva uz zahtjev za kupnju stana (Obrazac 1) mora priložiti:

 

  1. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
  2. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)- Obrazac 2

Napomena: U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju.

3. dokaz stambenog statusa:

ugovor o najmu stana – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka- Obrazac 3, e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva…

  1. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika- Obrazac 4,
  2. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
  3. dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
  4. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
  5. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,

9.  potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

 

Isprave iz državnih matica (rodni list, vjenčani list, potvrda o životnom partnerstvu, domovnica) pribavlja Grad Kutina po službenoj dužnosti.

 

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.

Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 2.,3. i 4., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

 

V.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 66/19) uvedena je novina glede zabrane otuđenja i davanja u najam stana kupljenog prema odredbama navedenoga Zakona u roku od deset (10) godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, odnosno kupac neće moći navedeni stan prodavati niti davati u najam u navedenom roku. Navedena zabrana bit će sastavni dio ugovora o kupoprodaji stana, a ista će se upisati u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva.

 

VI.

Podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za kupnju samo jednog stana. Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva i to kako slijedi:

 

a) za 1 osobu …………………………………………………………do 44 m2 NKP-a,

b) za 2 osobe …………………………………………………………do 49 m2 NKP-a,

c) za 3 osobe …………………………………………………………do 67 m2 NKP-a,

d) za 4 osobe …………………………………………………………do 76 m2 NKP-a,

e) za 5 osoba …………………………………………………………do 80 m2 NKP-a,

f) za 6 osoba i više osoba …………………………………………… do 92 m2 NKP-a.

 

(NKP = Neto korisna površina stana)

Kod kupnje stana dozvoljeno je odstupanje do 2 % površine.

U slučaju da stanovi ostanu neprodani, podnositelj zahtjeva može kupiti stan veće površine od one utvrđene stavkom 1. ovog članka.

 

 

 

VII.

 

Bodovanje i uvrštavanje na Dodatnu Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18 i 2/19).

 

Podnositelju zahtjeva za zahtjev koji je nepotpun, odredit će se dopunski rok od 5 dana za dopunu dokumentacije. Ako po proteku roka od 5 dana ne budu dostavljeni dokazi, odnosno zatražene isprave na okolnost postojanja nekog od ostalih osnova bodovanja, ta osnova će se smatrati nedokazanom te će se podnositelju zahtjeva bodovati samo one osnove za koje je dostavio dokaze.

 

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare isti broj bodova na Listi prvenstva, prednost pri odabiru stana ima podnositelj zahtjeva koji je ostvario veći broj bodova s osnova uvjeta stanovanja te ukoliko je i dalje isti broj bodova, prednost ima kupac s osnova stambenog statusa, nadalje kupac čije obiteljsko domaćinstvo broji više članova, a ako broj bodova i nadalje ostane izjednačen prednost ima podnositelj koji ima dulje prebivalište na području Grada Kutine.

 

VIII.

 

Prijedlog Dodatne Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr).

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Dodatne liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Dodatnu listu prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutine, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik. Na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje Konačne dodatne liste prvenstva, Konačnu dodatnu listu prvenstva utvrđuje Gradonačelnik te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Grada Kutine.

 

IX.

 

Podnositelji zahtjeva uvršteni na Konačnu (pročišćenu) listu reda prvenstva (KLASA: 370-01/18-01/4, URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-64) imaju prvenstvo pri kupnji stana iz Programa POS-a na području Grada Kutine pred podnositeljima uvrštenim na Konačnu dodatnu listu reda prvenstva.

X.

 

Konačna dodatna lista reda prvenstva objavit će se na Oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutine (www.kutina.hr), po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

 

XI.

 

U svemu ostalom vrijede odredbe Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 11/18, 2/19).

 

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 370-01/18-01/4

URBROJ: 2176/03-06-01/04-21-66

Kutina, 27.09.2021. godine