POS+

Program poticanja prodaje novoizgrađenih stanova – POS+

Pravo na zajam

 • fizička osoba, državljanin RH

Uvjeti za odobravanje

 • novoizgrađeni stan (posjeduje akt za građenje i akt za uporabu),
 • prodajna cijena s PDV-om do 1400 po m2 NKP-a
 • kupuje se izravno od investitora ili izvođača

Zajam

 • 200 € po m2 NKP stana
 • preostala sredstva: najmanje 15% osigurava kupac vlastitim učešćem i kredit banke
 • rok otplate zajma (uključivo mogući poček) max. 31 godinu
 • kamatna stopa za razdoblje počeka otplate zajma obračunava se u visini 1% godišnje i pripisuje se glavnici
 • kamatna stopa za razdoblje otplate u visini 4% godišnje

O programu:

Na temelju članka 30.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 , 86/12 i 7/13), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN) koju zastupa direktor Slavko Čukelj, dipl. ing. građ.; univ. spec. građ., utvrdila je

 

PROGRAM POTICANJA PRODAJE NOVOIZGRAĐENIH STANOVA NA TRŽIŠTU pod nazivom „POS +“

 

 1. Predmet Programa

Predmet ovog Programa je, u skladu s odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (u daljnjem tekstu: Zakon), poticanje prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu nekretnina uz korištenje sredstava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: javna sredstva).

Poticanje prodaje novoizgrađenih stanova provodi se odobravanjem zajmova za kupnju stana javnim sredstvima te sklapanjem i praćenjem provedbe ugovora o zajmu, a u suradnji s poslovnim bankama i stambenim štedionicama s kojima APN sklapa sporazum o poslovnoj suradnji u pogledu kreditiranja u realizaciji Programa, odnosno odobravanja stambenih kredita građanima.

Javna sredstva koja se koriste za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama,  za 2013. godinu planirana u visini 50.000.000,00 kuna, time da se taj iznos uz suglasnost nadležnog ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja može  povećati u okviru raspoloživih sredstava APN-a namijenjenih za provedbu Zakona.

 1. Uvjeti za odobrenje zajma

Zajam se pod uvjetima iz ovog Programa i na način utvrđen ovim Programom odobrava fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske.

Zajam se odobrava samo za kupnju novih stanova za koje se u kupoprodajnoj cijeni obračunava PDV, odnosno novih neprodanih stanova u sustavu PDV-a, izgrađenoj u zgradi koja ima akt za uporabu građevine,  koji stan kao posebni dio nekretnine je upisan u zemljišne knjige, time da prodajna cijena stana (uključivo PDV) nije veća u protuvrijednosti od 1.400 € po m² korisne površine stana, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke. Prodavatelj stana mora biti osoba u sustavu PDV-a (investitor, izvođač ili druga osoba).

Zajam se pod uvjetima iz ovog Programa odobrava i za kupnju ostalih prostorija (garaža i parkirno garažnih mjesta) koje čine samostalnu uporabnu cjelinu, kupuju se uz stan i koje sukladno prostornom planu čine građevinsku cjelinu sa zgradom u kojoj se nalazi stan.

Na kupnju ostalih prostorija na odgovarajući se način primjenju odredbe ovog Programa koje se odnose na kupnju stana.

 • Iznos zajma

Iznos zajma, neovisno o cijeni m² korisne površine stana koji se kupuje iznosi u protuvrijednosti 200 EUR po m² korisne površine stana (prema srednjem tečaju HNB), neovisno o cijeni stana koja mora biti u okviru najviše prodajne cijene m2 stana iz točke II. ovoga Programa.

 1. Osiguranje preostalih sredstava

Preostala sredstva za kupnju stana, do ukupne kupoprodajne cijene stana, osigurava kupac stana, na način kako slijedi:

 • vlastitim sredstvima, u iznosu od najmanje 15% prodajne cijene stana, pod kojima se ne smatraju sredstva odobrenog zajma APN-a.
 • namjenskim kreditnim sredstvima, odnosno putem stambenog kredita odobrenog od banke ili stambene štedionice s kojom APN ima sporazum o poslovnoj suradnji.
 1. Rok otplate zajma

Otplata sredstava banke i zajma APN-a izvršava se u dva dijela na način da se prvo otplaćuju kreditna sredstva banke, a nakon podmirenja kreditnog duga banke otplaćuje zajam APN-a.

Rok otplate zajma, uključivo rok otplate kredita banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o zajmu. Poček otplate zajma ne može biti duži od 28 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu. Pod počekom otplate zajma podrazumijeva se vrijeme u kojem korisnik zajma otplaćuje sredstva  kredita banke.

Ukoliko korisnik zajma za kupnju stana koristi samo javna sredstva APN-a, bez kreditnih sredstava banke), rok otplate zajma APN-a može iznositi do 8 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu, a ovisno o želji i mogućnostima korisnika zajma može biti i kraći.

Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se u mjesečnim anuitetima, na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, odnosno da je visina mjesečnog anuiteta kredita banke i visina mjesečnog anuiteta kojim se otplaćuje zajam APN-a približno jednaka.

 1. Kamatna stopa na sredstva odobrenog zajma

Otplata kredita je u mjesečnim anuitetima, a visina anuiteta utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena. Kamata na sredstva odobrenog zajma za razdoblje dok se otplaćuje kredit banke (poček otplate zajma) obračunava se po stopi u visini 1 % godišnje (konformno) i pripisuje se glavnici, a za razdoblje otplate  zajma kamatna stopa obračunava se po stopi u visini 4 % godišnje (dekurzivno).

 • Odobravanje zajma i sklapanje ugovora o zajmu

APN odobrava zajam, sklapa ugovor o zajmu i obavlja sve upravne, tehničke i druge poslove uz odobravanje zajma.

APN početak odobravanja zajmova po ovom Programu oglašava pozivom za podnošenje zahtjeva za odobravanje zajma, koji se objavljuje dnevnim glasilima.

Poziv sadrži podatke o davatelju zajma, uvjetima po kojima se zajam odobrava, sadržaju zahtjeva i isprava koje je potrebno priložiti uz zahtjev, mjestu i danu od kojeg se mogu podnositi zahtjevi za zajam te napomenu da se zajam odobrava do utroška osiguranih sredstava za ovaj Program u proračunskoj godini za koju se objavljuje poziv.

O prestanku odobravanja zajmova odnosno o utrošku osiguranih sredstava, APN zainteresirane osobe obavještava oglasom u javnim glasilima.

Zajam se odobrava prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva. Pozivi za dopunu zahtjeva upućuju se prema vremenu njihova zaprimanja, a odobravaju se redom prema vremenu kad su dopunjeni odnosno kad je zahtjev potpun. Potpuni zahtjev je onaj koji od trenutka podnošenja sadrži sve priloge popisane ovim Programom. U slučaju istodobne postupnosti 2 ili više zahtjeva, prednost ima onaj zahtjev za zajam za kupnju stana čija je cijena manja.

 • Dokumentacija za zajam

Zahtjev za odobrenje zajma mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB podnositelja zahtjeva.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice,
 • predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju se kupnju traži odobravanje zajma,
 • dokaz o osiguranju preostalih sredstava (potvrda banke o kreditnoj sposobnosti, izvod s vlastitog računa i sl.),
 • presliku akta za građenje i akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan koji namjerava kupiti.

Predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju se kupnju traži odobravanje zajma obavezno sadrži odredbu po kojoj kupac stana/korisnik zajma prodavatelju stana plaća iznos od najmanje 15% ukupne cijene stana. Dokaz u uplati navedenog iznosa, kupca stana/korisnik zajma dužan je dostaviti APN-u prije isplate iznosa odobrenog zajma.

 1. Ugovor o zajmu

Nakon donošenja odluke kojom je odobren zajam, fizička osoba kojoj je zajam odobren (korisnik zajma) i APN sklapaju ugovor o zajmu. Korisnik zajma dužan je odazvati se pozivu na sklapanje ugovora o zajmu u roku od 8 dana od dana zaprimanja poziva. Korisnik zajma koji se neopravdano ne odazove pozivu na sklapanje ugovora o zajmu, koji s APN-om ne postigne sporazum o uvjetima zajma, ili se ne suglasi s predloženim Ugovorom o zajmu, u roku 8 dana od dana poziva ili uvjeta iz ugovora o zajmu, gubi pravo na zajam i smatra se da je odustao od podnesenog zahtjeva za zajam.

 1. Isplata sredstava zajma i osiguranje isplaćenih sredstava

Sredstva odobrenog zajma isplaćuju se na žiro račun prodavatelja nekretnine, i to u roku 30 dana od dana kada korisnik zajma dostavi APN-u dokaz da je isplatio preostali dio kupoprodajne cijene. Preostali dio kupoprodajne cijene obuhvaća iznos vlastitog učešća kupca/korisnika zajma i iznos koji je kupac/korisnik zajma osigurao putem kredita banke i/ili vlastitim sredstvima.

Korisnik zajma obvezuje se u Ugovoru o zajmu dati APN-u suglasnost za upis založnog prava na iznos zajma zajedno sa sporednim potraživanjima, bez ikakvog daljnjeg odobrenja, s time da se prema redoslijedu prvenstva, i ukoliko je tako određeno sklopljenim ugovorom o kreditu s bankom, APN upisuje na 2. mjesto.

Ukoliko kupac stana/korisnik zajma pri kupnji stana sukladno ovom Programu ne isplaćuje dio kupoprodajne cijene sredstvima kredita banke, APN upisuje založno pravo na 1. mjesto.

Korisnik zajma se obvezuje dati Zajmodavcu neopozivu suglasnost za zapljenu dijela njegovih primanja u iznosu koji odgovara iznosu mjesečnog obroka, do potpunog namirenja dužnog iznosa, sa sporednim tražbinama. Takva suglasnost daje se sukladno propisima koji uređuju prisilnu naplatu potraživanja i ima pravni učinak rješenja o ovrsi.

Korisnik zajma se obvezuje dati Zajmodavcu neopozivu suglasnost da pristaje da sve dospjela, a nepodmirena potraživanja, Zajmodavac namiri neposredno putem prisilne ovrhe na njegovoj cjelokupnoj imovini, na temelju sklopljenog Ugovora kao ovršne isprave, ta da pristaje da neposredna prisilna ovrha može biti provedena na svim njegovim računima i novčanim sredstvima kod bilo koje banke ili druge pravne osobe koja obavlja poslove novčanog prometa, a sve sukladno propisima  koji uređuju prisilnu naplatu potraživanja.

Korisnik zajma Ugovorom o zajmu preuzima obvezu ugovaranja osiguranja založene nekretnine od elementarnih nepogoda i požara te vinkuliranje police osiguranja u korist APN-a, kao i obvezu pravodobnog produženja navedenog osiguranja sve do potpune otplate zajma. Ukoliko korisnik zajma pravodobno ne produži isteklo osiguranje, na produžetak istog ovlašćuje APN, na ime troška korisnika zajma.

 1. Način povrata zajma

Korisnik zajma se obvezuje odobreni zajam vraćati plaćanjem u mjesečnim obrocima koji se utvrđuju anuitetnom metodom (dekurzivno) s kamatom obračunatom po kamatnim stopama utvrđenu ovim Programom, a određenu u skladu sa Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. Sastavni dio Ugovora o zajmu je i plan otplate anuiteta.

Ugovorom o zajmu određuje se broj mjesečnih rata otplate zajma, dospijeće prve rate zajma te u čiju se korist zajam otplaćuje.

Korisnik zajma može tijekom počeka otplate zajma prekinuti poček i odjednom platiti ukupni iznos zajedno s pripadajućim kamatama za razdoblje do plaćanja ukupnog iznosa, što se uređuje dodatkom ugovora o zajmu.

Korisnik zajma može tijekom otplate zajma prekinuti njegovu otplatu i platiti odjednom preostali ukupni iznos zajma s pripadajućim kamatama za razdoblje do prekida otplate, u iznosu i na način utvrđen dodatkom ugovora u zajmu.

 • Praćenje provedbe ugovora o zajmu

Provedbu ugovora o zajmu prati APN.

U svrhu praćenja provedbe ugovora o zajmu, APN obavlja osobito sljedeće poslove:

 • prikuplja, evidentira i obrađuje podatke o zahtjevima za odobravanje zajma te o sklopljenim ugovorima o zajmu,
 • prati otplatu zajma i ispunjenje drugih obveza iz ugovora o zajmu,
 • poduzima potrebne radnje radi osiguranja ispunjenja obveza iz ugovora o zajmu,
 • sastavlja i predaje izvješće ministarstvu nadležnom za graditeljstvo o provedbi i učinku ovog Programa,
 • obavlja i druge poslove i poduzima druge radnje potrebne za provedbu ovog Programa.

 

 

 

 

Koraci za kupnju stana:

Kupac sam odabire stan na tržištu i s Predugovorom o kupoprodaji stana (ili Ugovorom) odlazi u banku, koja s APN-om ima poslovnu suradnju.

Pogledaj popis banaka

Banka provjerava urednost dokumentacije za stan koji se namjerava kupiti, i vrši provjeru kreditne sposobnosti Kupca.

Ukoliko stan ispunjava uvjete prema Programu POS+, a kupac je kreditno sposoban, Kupac kod banke ispunjava “Zahtjev za zajam javnih sredstava” .

Banka dostavlja APN-u ispunjeni Zahtjev za zajam javnih sredstava kao i Potvrdu o kreditnoj sposobnosti za kupca, Odluku o odobrenju kredita zajedno s pripadajućom dokumentacijom ( dokaz o osiguranom vlastitom učešću, uporabna dozvola, osobna iskaznica i dr.).

APN vrši kontrolu zaprimljene dokumentacije te donosi “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” .
APN dostavlja “Odluku o odobrenju zajma javnih sredstava” poslovnoj banci.

Kupac potpisuje Ugovor o kreditu s bankom. Kupci koji imaju Predugovor prije ugovora o kreditu zaključuju “glavni” Ugovor o kupoprodaji nekretnina”.

Banka dostavlja APN-u Ugovor o kreditu, dokaz o isplati kreditnih sredstava i dokaz o uplati učešća na račun Prodavatelja te Ugovor o kupoprodaji (ukoliko je ranije dostavljen Predugovor).

Ugovor o kupoprodaji stana mora biti izvorniku ili ovjerenoj preslici.

APN izrađuje Ugovor o zajmu javnih sredstava i poziva kupca na potpisivanje.

APN upisuje hipoteku (2. mjesto) na stanu u visini iznosa zajma javnih sredstava.

APN uplaćuje iznos javnih sredstava iz Programa POS+ na račun prodavatelja.

Što je program POS+?

 1. Tko ima pravo podnijeti zahtjev za zajam javnih sredstava?

Sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

 1. Za kupnju kojeg stana se odobrava zajam javnih sredstava?

Novoizgrađeni stan koji se kupuje izravno od investitora, izvođača ili od pravne osobe u sustavu PDV-a, uredne vlasničke dokumentacije i koji posjeduje akt za građenje i uporabu.

 1. Koja je najviša kupoprodajna cijena stana za koji se odobrava zajam?

Najviše do 1.400 € po m² korisne površine stana* (s porezom na dodanu vrijednost) u kunskom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

*Korisna površina stana je zbir površina podova svih prostorija umnoženih odgovarajućim koeficijentom.

 1. Koliko iznosi zajma javnih sredstava?

Neovisno o visini kupoprodajne cijene stana, zajam javnih sredstava uvijek iznosi 200 EUR po m² korisne površine stana (u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, na dan uplate).

 1. Kome se podnosi zahtjev za zajam javnih sredstava?

Zahtjev za zajam javnih sredstava podnosi se putem poslovnih banaka koje imaju poslovnu suradnju s APN-om.

 1. Gdje se mogu dobiti detaljnije informacije o Programu POS+?
 • sve informacije možete dobiti u sjedištu APN-a, Savska cesta 41/6, 10000 Zagreb ili na telefon 01 6331 626,
 • elektronskom poštom: prodaja@apn.hr,
 • na web stranici apn.hr,
 1. Gdje mogu vidjeti popis poslovnih banaka koje sudjeluju u Programu POS+?

Na web stranici apn.hr ili neposrednim upitom kod banaka.

 1. Pogodnosti programa:
 • povoljnija kamatna stopa na kreditna sredstva banaka s kojima APN ima poslovnu suradnju, a u odnosu na komercijalne kreditne uvijete (POS+ najniža 4,90 %)
 • povoljnija kamatna stopa na javna sredstva (1% poček, 4% otplata)
 • mjesečna ušteda na anuitetu u odnosu na komercijalne kredite (kta 6,9%) iznosi 76,00-107,00 € (za stanove pov. 55- 65m2 NKP)
 • ukupna ušteda u plaćenom iznosu po završetku otplate 24-28% (ovisno o cijeni i kvadraturi stana)
 • prosječna kamatna stopa: 3,95 %