POZIV za prikupljanje ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Zagrebu

10. rujna 2018.

Na temelju članka 17.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13,
26/15 i 57/18 u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu:
APN) objavljuje

POZIV za prikupljanje ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Zagrebu
1. Predmet
APN prikuplja ponude građevinskog zemljišta u vlasništvu pravnih osoba ovlaštenih za poslove građenja, kao i
određenu projektnu dokumentaciju za gradnju stanova odnosno zgrade na tom zemljištu. Zemljište treba biti na
području koje je obuhvaćeno važećim Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba („Službeni glasnik Grada Zagreba“
br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16,12/16 – pročišćeni tekst), u blizini javnog gradskog prijevoza i to površina odgovarajućih
za izgradnju minimalno 60 stambenih jedinica.
2. Sadržaj ponude
– naziv, sjedište i OIB pravne osobe
– upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (izvod ili izjava
ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva),
– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojima se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
kao dokaz da ponuditelj nije u blokadi,
– popis ugovora o izvedenim radovima na objektima usporedive složenosti u visokogradnji (minimalno 2 u posljednjih
5 godina). Popis sadrži ili se uz njega prilažu potvrde naručitelja o zadovoljavajuće ispunjenim uslugama tj. izvršenim
radovima na građevinama slične složenosti,
– zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana),
– kopija katastarskog plana,
– lokacijska informacija,
– situacijski nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),
– karakteristični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),
– karakteristični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektanta),
– iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektanta),
– odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori ukoliko su predviđeni planom,
garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektanta), obračunata prema Pravilniku minimalnih tehničkih
uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04 i 25/06),
– planirani rok građenja s ishođenjem uporabne dozvole,
– podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastrukturi,
– podatke o postojećim i planiranim mogućnostima priključenja na infrastrukturu,
– odvojeno iskazane cijene za ponuđeno zemljište, projektnu dokumentaciju, komunalnu infrastrukturu i priključke s
komunalnim doprinosom, vodni doprinos, nadzor te izgradnju stanova i ostale troškove sve izražene u kn/m2 netto
korisne površine stanova (sa i bez PDV-a).
3. Jedan ponuditelj može ponuditi i više zemljišta/lokacija za realizaciju Programa POS-a kako bi se osigurao traženi
broj stanova.
4.Način dostavljanja ponuda: ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, na adresu Savska cesta 41/VI, Zagreb,
uz naznaku „Ponuda za realizaciju Programa POS-a u Gradu Zagrebu -NE OTVARATI“.
5. Rok za dostavu ponuda je 24. rujna 2018. godine.
6. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona.
7. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na
sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.
8. Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno.
9. Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.