Lista reda prvenstva – Osijek

8. lipnja 2020.

 

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Osijek, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Osijek, APN objavljuje:

 

Listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Osijek (Vukovarska 192)

 

 

APN objavljuje i

 

listu odbijenih zahtjeva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Osijek (Vukovarska 192)

 

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 45,07 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 3.305,13 kuna) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • zahtjev za najam nekretnina dostavljen izvan roka bez traženih priloga

 

 

Sukladno članku 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (08. lipnja 2020.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 16. lipnja 2020.),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

 

 

 

Objašnjenja za bodovanje kriterija:

 

  1. „STAMBENI STATUS“

 

Zbog velikog broja telefonskih upita zainteresiranih stranaka u svezi objašnjenja prilikom bodovanja pojedinih kriterija, a koji bi mogli biti razlog za moguće ulaganje prigovora objavljujemo slijedeća objašnjenja.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva prilikom određivanja broja bodova po predmetnom kriteriju zauzelo je slijedeća stanovišta:

 

 

  1. za status najmoprimca podstanara kod pravne ili fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom

– priznaju se isključivo ugovori o najmu koji su sklopljeni zaključno sa 16. prosincem 2019. godine, a koji su ovjereni od strane javnog bilježnika ili imaju žig porezne uprave zaključno sa 16. prosincem 2019. godine ili je priloženo Rješenje porezne uprave iz koje je razvidno da je najmodavcu određen porez i prirez na dohodak od imovine radi iznajmljivanja nekretnine podnositelju zahtjeva za najam ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva zaključno s 16. prosincem 2019. godine ili je priložena potvrda nadležne porezne uprave o urednoj prijavi poreza na dobit i nepostojanju duga ukoliko je najmodavac pravna osoba.

 

 

  1. za status stanovanja kod člana obiteljskog domaćinstva
    • priznaju se isključivo zahtjevi kojima su priloženi z.k. izvadci navedene

nekretnine te rodni listovi kojima se povezuju vlasnik nekretnine sa podnositeljem zahtjeva ili članom njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a. Kao vlasnik nekretnine priznaju se isključivo roditelji, djeca, djedovi i bake te braća i sestre podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a.

 

RAZLOG: Povjerenstvo kao članove sadašnjeg obiteljskog domaćinstva koji su vlasnici nekretnina nije prihvaćalo daljnju rodbinu (stričevi, ujaci, tetke, strine, bratići, sestrične i sl.) kao ni kumove, šogore i prijatelje jer se isti ne smatraju užom obitelji te je u suprotnosti s intencijom APN-a da da prioritet mladim ljudima koji se nisu osamostalili u smislu samostalnog stanovanja.