Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Javni poziv – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

6. travnja 2017.

Klasa: 112-06/17-01/1

Ur. broj: 356-01/17-1

Zagreb, 29. ožujka 2017.

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u APN-u

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

KABINET DIREKTORA

1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studijili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog

smjera

-poznavanje rada na računalu

ODJEL ZA SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM I ISGE-SUSTAV

1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

strojarskog smjera (minimalno 240 ECTS)

– poznavanje rada na računalu

III. ODJEL ZA GOSPODARENJE I PRODAJU NEKRETNINA

1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studijili integrirani preddiplomski i

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog

smjera

-poznavanje rada na računalu

IV. ODJEL ZA UGOVARANJE ZEMLJIŠTA, IZGRADNJU I PRODAJU

STANOVA

1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

građevinskog smjera

– poznavanje rada na računalu

2. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

pravnog smjera

– poznavanje rada na računalu

V. ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studijili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (prednost računovodstvo)

– poznavanje rada na računalu

2. Stručni suradnik – 1 izvršitelj

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (prednost marketing)

– poznavanje rada na računalu

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17) o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je nezaposlena osoba bez odgovarajućeg radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini i razini visokog obrazovanja, osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja,

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje,

c) se stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

d) za nju ne postoje zapreke za prijam na stručno osposobljavanje.

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te e-mail adresu) naziv i redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje te sve tražene priloge.

Osobe koje ispunjavaju tražene uvjete dužne su uz prijavu dostaviti:

– kratki životopis

– presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

– presliku diplome/svjedodžbe o stručnoj spremi

– presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni

postupak, ne starije od šest mjeseci,

– običnu presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana, ne starije od mjesec dana,

– presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji, ne starije od mjesec dana.

Kandidati/kinje koji ostvare prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog Javnog poziva dostaviti će na uvid izvornike navedene dokumentacije.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog

odnosa,

– prema programu stručnog osposobljavanja za rad,

– pod vodstvom mentora.

Prije sklapanja ugovora kandidati/kinje mogu biti pozvani na razgovor.

Polaznici/ce stručnog osposobljavanja nemaju status zaposlenika i nisu u radnom odnosu.

Obavijest o izboru kandidati/kinje o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa objavit će se na web stranici APN-a (www.apn.hr).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, Savska cesta 41/VI, uz naznaku „ZA JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE“ u roku 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) te na web stranici APN-a (www.apn.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Agencija za pravni promet i

posredovanje nekretninama Direktor

Goran Bradić, univ. spec. oec.