Stanovi u pripremi

Cres

Grad je 2016. godine utvrdio konačnu Listu reda prvenstva s ukupno 70 kandidata. 17.05.2017. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

APN je ugovorio izradu projektne dokumentacije s JURCON PROJEKT d.o.o. i GRID d.o.o. iz Zagreba, za izgradnju 5 građevina u nizu s ukupno 20 stanova. U tijeku je izrada idejnih rješenja.