OGLAS o prodaji rabljenog službenog vozila – prikupljanjem ponuda

18. studenoga 2019.

Na temelju Odluke direktora, klasa: 406-07/19-01/10, ur. broj: 356-01/19-3, od 15. studenog 2019. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska 41/VI (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

OGLAS

o prodaji rabljenog službenog vozila – prikupljanjem ponuda

 

I PREDMET PRODAJE:

 

Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : OPEL
Tip vozila: ASTRA

Model vozila: 1.7 CDTI Essentia
Boja vozila: zlatna s efektom
Broj šasije: W0L0AHL4872022636
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2006.
Vrsta motora: DIESEL EURO IV
Snaga motora : 74 kw
Registriran do: 29.11.2019. god.
Prijeđeni km: 184.295 km

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 8.000,00 kuna

 

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine od 10% od početne prodajne cijene, u korist APN-a na žiro račun  br. HR0723900011100013404, model 00, poziv na broj IBAN uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila u roku 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Vozilo je u neispravnom stanju i potrebna mu je zamjena motora.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pregledati radnim danom od 10-14,00 sati, na adresi: APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 01/6331-600.

 

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu, broj za kontakt, e-mail adresu
  • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka  iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe,
  • dokaz o plaćenoj jamčevini,
  • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
  • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve eventualne porezne i druge zavisne troškove.

 

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je do 27. studenog 2019.

Pisanu ponudu ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“

 

  1. preporučeno poštom na adresu:

APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI,

s naznakom „Ponuda za kupnju vozila“ te imenom i prezimenom, odnosno nazivom, i adresom ponuditelja

  1. osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Javno otvaranje ponuda neće se održati, a svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti  obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s APN-om u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije te u daljnjem roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sklapanje ugovora o kupoprodaji ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

Agencija za pravni promet i

posredovanje nekretninama

 

Klasa: 406-07/19-01/10

Ur. broj: 356-01/19-4

Zagreb, 15. studeni 2019.