Oglas o prodaji rabljenih službenih vozila – prikupljanjem ponuda

30. travnja 2019.

Na temelju Odluke direktora, klasa: 406-07/19-01/5, ur. broj: 356-01/19-1, od 24. travnja 2019. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska 41/VI (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

OGLAS

o prodaji rabljenih službenih vozila – prikupljanjem ponuda

  • PREDMET PRODAJE- 3 rabljena službena vozila
  1. Vrsta vozila : osobni automobil Marka vozila : ŠKODA

Tip vozila: FABIA Model vozila: 1.9 SDI Boja vozila: srebrna s efektom Broj šasije: TMBPF46Y244120527 Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala Godina proizvodnje: 2004.

Vrsta motora: DIESEL EURO 3 Snaga motora : 47 kw Registriran do: 8.11.2019.god.

Prijeđeni km: 239 000

Početna prodajna cijena (netto): 13.606,00 kuna

  1. Vrsta vozila : osobni automobil Marka vozila : ŠKODA

Tip vozila: FABIA Model vozila: 1.9 SDI Boja vozila: srebrna s efektom Broj šasije: TMBPF46Y444120769 Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala Godina proizvodnje: 2004.

Vrsta motora: DIESEL EURO 3 Snaga motora : 47 kw Registriran do: 8.11.2019.god.

Prijeđeni km: 221 300

Početna prodajna cijena (netto): 13.751,00 kuna

  1. Vrsta vozila : osobni automobil Marka vozila : ŠKODA

Tip vozila: FABIA Model vozila: 1.9 SDI Boja vozila: srebrna s efektom Broj šasije: TMBPF46Y644120708 Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala Godina proizvodnje: 2004.

Vrsta motora: DIESEL EURO 3 Snaga motora : 47 kw

Registriran do: 8.11.2019.god.

Prijeđeni km: 236 000

Početna prodajna cijena (netto): 13.631,00 kuna

  • NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 1.000,00 kuna, u korist APN-a na žiro račun br. HR0723900011100013404, model 00, poziv na broj 02311-OIB uplatitelja. Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana. Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila u roku 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 01/6331-600.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju jednog ili više vozila.

  • SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,

presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe, dokaz o plaćenoj jamčevini,

broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,

ponuđenu kupoprodajnu cijenu, naznaku vozila za koje se ponuda podnosi.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve eventualne porezne i druge zavisne troškove.

Na ponuđenu netto cijenu vozila obračunava se PDV.

  • ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je do 17. svibnja 2019. pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu:

APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila“

te imenom i prezimenom, odnosno nazivom, i adresom ponuditelja

ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

  • ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Javno otvaranje ponuda neće se održati, a svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s APN-om u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije te u daljnjem roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sklapanje ugovora o kupoprodaji ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Klasa: 406-07/19-01/5 Ur. broj:356-01/19-2 Zagreb, 24. travnja 2019.

 

Oglas u PDF-u