JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca

24. siječnja 2024.

 

 

 

 

Klasa: 112-01/24-01/1

Ur. broj: 356-01/24-1

Zagreb, 17. siječnja 2024.

 

Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12) uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Klasa: 112-01/23-01/74, Urbroj: 531-04-1-3-23-2 od dana 29. prosinca 2023. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme uz uvjet obveznog probnog rada u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova radnog mjesta

  1. ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Višeg stručnog savjetnika – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do smanjenja opsega poslova, a najduže do 31. prosinca 2026. godine  (red.br. radnog mjesta 15.)

Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,
  • poznavanje rada na računalu,
  • najmanje 10 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Napomena za sve kandidate:

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potrebni dokumenti (isprave):

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
  • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome ili svjedodžbe),
  • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u javnu službu prerna članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

(,,Narodne novine”, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (,,Narodne novine”, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine”, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (,,Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priloziti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na obvezno testiranje.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici APN-a (www.apn.hr) najmanje 5 dana prije održavanja testiranja kao i način i sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne

smatra kandidatom.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Odluke o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme s izabranim kandidatom na web-stranici APN-a (www.apn.hr).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, Savska cesta 41/VI, uz naznaku „ZA JAVNI NATJEČAJ“ u roku 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama. Ovaj Javni poziv objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), te na web stranici APN-a (www.apn.hr).

 

 

Agencija za pravni promet i

posredovanje nekretninama