JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

10. svibnja 2019.

Na temelju čl. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17 i 47/18) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

 

 1.     ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

 

 1. Stručni referent –1 izvršitelj na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova

(red.br. radnog mjesta 20.)

Stručni uvjeti:

 • SSS ekonomskog smjera,
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

 1. Stručni suradnik –1 izvršitelj na određeno vrijeme radi privremenog povećanja opsega poslova (red.br. radnog mjesta 13.)

Stručni uvjeti:

 • dipl. ekonomist ili drugi odgovarajući akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima
 • poznavanje rada na računalu,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Napomena za sve kandidate:

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

 

Potrebni dokumenti (isprave):

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome ili svjedodžbe),
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje-potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, te koja je vlastoručno potpisana.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposliavanie- 843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web stranici APN-a (www.apn.hr) najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne

smatra kandidatom.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom Odluke o sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme s izabranim kandidatom na web-stranici APN-a (www.apn.hr).

 

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se na adresu: AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA, Savska cesta 41/VI, uz naznaku „ZA JAVNI NATJEČAJ“ u roku 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Narodnim novinama. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), na web stranici Narodnih novina te na web stranici APN-a (www.apn.hr).

 

 

Agencija za pravni promet i

posredovanje nekretninama